هوالحق 

 اي محو راه گشته ، ازمحو هم گذرکن               چشمي زدل بر آور ، درعين دل نظرکن

 دل آينه ست چيني ، با دل چو همنشيني             صد تيغ اگر ببيني ، هم ديده را سپر کن

 دانم که برشکستي ، تو محو دل شدستي            درعين نيست هستي ، يک حمله دگر کن

 چون شد گرو گليمي ، بهر دُر يتيمي                 با فتنه عظيمي تو دست درکمر کن

 از ما نماند برجا جان از جنون وسودا               اي پادشاه بينا ، ما را زخود خبر کن 

 اي شاه هرچه مردند ، رندان سلام کردند            مستند ومي نخوردند ، آن سو يکي گذر کن

قوم موسی گشته بودند در تفرق قطّعناهم گروه ودسته اثنی عَشَر ضمن پیروی دنبال او ، حضرت حق وحی فرموده بزن موسی عصا بر سنگ تا بجوشد بهر هر تشنه کامی آب او ، چشمه حق آب معنی داشت یکی بوده از آن اّثنّی عّشّربهر اهل حق طلب دنبال او ، غیر آن یک چشمه آب معرفت زان یازده جوی روان قوم موسی مّن وّ السّلوی می خورند از حال او .

پس بدل کردند فعل وقول اوبهر متاع سیر وعدس همراهان او غافِلین کالاّنعامِ بَل هُم اَضلّ گشتن جدا از راه او ، مر خدا را می ستا ذکرش به جان ودل بگو الاَسماء الحُسنی تا نگردی از موسی جدا می باش در دنبال او ، هرکسی اضلال کرد باشد سیاهی در رهش گوسالهَ خوشگوی و سامری سیر وعدس و آب معنی را نباشد کام او .

 خود غرض زین آب جان اولیاست              کاو غسول تیرگیهای شماست

 چون شود تیره ز غدر اهل فرش                بازگردد سوی پاکی بخش عرش

 باز آرد ز آن طرف دامن کشان                   ازطهارات محیط او دُرفشان

 جان سفر رفت وبدن اندر قیام                    وقت رجعت زین سبب گوید سلام

 غیبت چهل روزه موسی چنین نقشی نگاشت ، خواهش نفسانی همراهان دنیا طلب را بر فراشت ، بعد پرواز روح پیران باغ معرفت اینچنین رسمی شده باغبانان  را آب دادن  بذر ونهال دنیایی وکاشت وداشت ،یازده جوی آب دنیا را به آن کشته گماشت و آب معرفت را برنداشت لیک محصولی نداشت .

 هرکه سازد زین جهان آب حیات                زو ترش از دیگران آید ممات

 کار می کن تو به گوش آن مباش               اندک اندک خاک چه را می تراش

 همچو چه کن خاک می کن گر کسی            زین تن خاکی که در آبی رسی

 گر رسد جذبه ی خدا آب معین                   چاه ناکنده بجوشد از زمین

  آب دریای معانی می فروشند آب دنیا می خرند از برای کشت خود چون من والسلوی طالب بسیار داشت ، هچنین یازده برادر  حضرت یوسف  آن آب معنی را به چاه انداختن  تا ازجوی آب دنیایی شوند بهره پذیر آب دنیا حقد وحسد و رشک داشت ،

 جسمها چون کوزه های بسته سر               تا که در هر کوزه چه بود آن نگر

 کوزه ی آن تن پر از آب حیات                   کوزه ی این تن پر از زهر ممات

 گر به مظروفش نظرداری شهی                 ورنه ظرفش بنگری تو گمرهی

 گرببینی محرمی گو سر جان                     گل ببینی نعره زن چون بلبلان

 چون ببینی مشک پر مکر ومجاز              لب ببند وخویش را چون خنب ساز

 دشمن آب است پیش او مجنب                  ورنه سنگ جهل او بشکست خنب

 نان که سد ومانع این آب بود                   دست از آن نان می بباید شست زود

 ای تو میر آب ومن مستسقی ام                مستقاث المستقاث ای ساقی ام

 

 

+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 11:23 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 
                                                 (هوحق)  

  ساز از پیر است و رقص از تو برخیز و برقص ، ای فقیرحق رقص آنجا کن که خود را بشکنی ،  تو بساز او برقص . ساز پیر آنست که از ریش شهوت تو پنبه برکنی ، تو برقص . رقص و جولان برسر میدان کنند ، رقص اندر خون خود مردان کنند ساز خود بشکن برقص . چون رهی از دست خود با ساز پیر ، چون جهی از نقص خود با ساز پیر، پس بساز او برقص.تا شوی خالی زخود تا پر از او ، تا گذاری تو خودت را و مانی در او تو برقص .

 چون شکسته می رهد اشکسته شو          امن در فقر است اندر فقر رو

 ای خنک آن را که ذلت نفسهَ                  وای آنک از سرکشی شد چون که او

 چون نمردی ونگشتی زنده زو                یاغیی باشی به شرکت ملک جو

 چون بدو زنده شدی آن خود ویست         وحدت محضست آن شرکت کیست

 مهتری نفتست و آتش ای غوی              ای برادر چون به آتش می روی 

 شتران مست شدستند ببین رقص جمل      ز اشتر مست که جوید ادب وعلم وعمل

علم ما داده او و ره ما جاده او               گرمی ما دم گرمش  نه زخورشید حمل

 ما در این ره همه نسرین وقرنفل کوبیم     ما نه زان اشترعامیم که کوبیم وحل

شتران وحلی بسته این آب وگلند             پیش جان ودل ما آب وگلی را چه محل 

دم اوجان دهدت روز نفختَ بپذیر             کاراو کن فیکون ست نه موقوف علل

ناقة الله بزاده به دعای صالح                 جهت معجزه دین ز کمرگاه جبل

سوی مشرق نرویم وسوی مغرب نرویم        تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل 

 صِبغة الله وَمَن اَحسنُ مِن الله صِبغةً : رنگ کردنی از خداوند است کیست نیکوتر از خدا در رنگ کردن

 آدم آخر زمان گشتيم در دنيا شديم اشي مشي ، آمديم در اين جهان ما ناگهان ، افتاده ايم در درون حوض نقاشي . نقش ما از دست نقاش ازل چون ثبت شد ، نقش ما گشته تمام نقشها اندر جهان ما نبوديم با خود بوده ايم اندر بيهوشي . ما به لطف حق درون آب اين درياي دنيا ها  نمي گرديم خيس ، ما درون کوره راهها برون از خودنمي گرديم گم اگر داريم هوشي . ما زميراث پدر آن مي بريم که بود اندر رضاي حق ،  ور نه با رنگ و سياهيها ما ناخوشيم اگربهرخيلي کسان باشد خوشي .  

هیچ رنگی تو زدنیای دنی در خود نگیر ، تا که رنگ حق شود در تو جای گیر ، رنگ بیرنگی بود رنگ خدا ، تو پذیر آنرا بخود ایدل بخود آ . 

برکناری شو ز هر نقشی که آن آید پدید              تا تو را نقاش مطلق زان میان آید پدید

 بگذر از نقش دو عالم خواه نیک وخواه بد            تا ز بی نقشیت نقشی جاودان آید پدید

 تو زچشم خویش پنهانی اگر پیدا شوی                در میان جان تو گنجی نهان آید پدید

 تو طلسم گنج جانی گر طلسمت بشکنی                ز اژدها هرگز نترسی گنج جان آید پدید

 ای دل از تن گر برفتی رفته باشی زآسمان            در خیال آسمان کی آسمان آید پدید

 جز خیال چشم تو هرگز نبیند از جهان                    از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید

آنقدر از پیر گفتیم ، از نشان بی نشان پس پیرراه کو ، ما همه کاهیم روی آب و او دُراست اندرقلب کوه ،  پس بشو توکوه  در دلت او را بجو .تو بگرد دنبال او اندر کوه بکوه ، تو بشو او را اندر جستجو ، این کلام حق شنیدی چون خلایق نافرمانتر شدند ، آب معرفت فرو ترمی رود اعماقها ، کوه شو دردرونت  اورا نما تو جستجو . تا شوی با پاکی واخلاص وبا لطف خدا درشبی تاریک ، با وجود خالصت در روشنایی  تو روبرو .

قلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِين      67/30
بگوبه من خبر دهيد اگر آب مورد بهره‏بردارى شما در زمين فرو رود نهايتاً كيست كه برايتان آب روان و گوارا بياورد ؟

 بنابراین ظاهر آیه مربوط به آب جاری است که مایه حیات موجودات زنده است و باطن آیه مربوط به امام علم و عدالت جهان گستر اوست که آن نیز مایه حیات جامعه انسانی است.

البته آب پنهان در زمین، بدون تلاش و تحمل رنج و زحمت به دست نمی آید. هر گاه انسان احساس تشنگی کند و در زمین، آبی برای آشامیدن نیابد، برای رسیدن به آب به حفر چاه می پردازد.

ظهور حضرت حجت (ع) نیز زمانی تحقق می یابد که مردم مشتاق آن آب معرف که وجود اوست شوند و با تلاش خود و طلب آنحضرت مقدمات آن را فراهم کنند. در این میان فقط مؤمنان واقعی هستند که فقدان وجود آن حضرت را احساس می کنند و تشنه وصال اویند. همچنان که امام رضا (ع) می فرماید: چه بسیارند مؤمنان اندوهگین و بسیار تشنه که هنگام فقدان آن آب روان غمناک هستند.

دلا تا نازکی ونازنینی                    برو که نازنینان را نبینی

درین رنگی دلا تا تو بلنگی             نیابی در چنان تا تو چنینی

در آیینه نبینی روی خوبان             که تا با خوی زشتت همنشینی

تو زیبا شو ،که این آیینه زیباست     تو بی چین شو، که آیینه ست چینی

ما نمی خواهیم عطای او لقاهش خوشتراست ، ما نمی خواهیم بقا در او فناهش خوشتراست . ما نمی خواهیم غیرمیل و حکم وخواسته اش ،خواسته اوو میل وحکمش خوشتر است . هرچه او جانان ما خواهد بخواهیم ، گر نخواهد ما نمی خواهیم  نخواهیم خوشتر است . یار ما جانان ما او است دیار ما خود اوست ، ما نمی خواهیم یاری غیر او وبی اوغربت دیار ما خوشتر است . ما همه بیگانه با هم گشته ایم و یاری نداریم درکنار ، جای ما ویرانه ها درخرابه  گر گذاریم سر به آجر خوشتر است .صحبت از يار و ديار ومکنت ومال و منال دراین دوره وزمان خيلي خوش است، هيچ آثار ندارد و نشاني پیرراه ما ای دل بنالی خوشتر است. داشتیم پیران حق را سالها اندر کنار ، لیک آثار و نشانی نیست ازآنها اکنون بر قراراین خوشتراست ؟

             تو ماهی ،ما شبیم ، ازما بمگریز          که بی مه شب بود دلگیر وتاری

توآبی ما مثال کشت تشنه                   مگرد از ما، که آب خوش گواری

بپاش ای جان درویشان صادق             چه باشد گرچنین تخمی بکاری ؟

بتو درویش وبا غیر توسلطان              زتو دارند تاج شهر یاری

                منم نای تو ، معذورم درین بانگ           که برمن هر دمی دم می گماری 

 طالبان آب جوی این زمان بی تشنگی درپی پیرند وشیخ و اهل راه و آب را طالبند ولی با دل مردگی ، نقش صوفی دوست دارند و آداب فقری نه پی حالش نه احوالش بوند نه سیرو نه سلوک ونه کشف باطن خود نه دل زنده گی ، به خودم گویم آب کم جویید وتشنگی را دل دهید تا بجوشد بهرتان آب از سرچشمه ها سیر با دل زنده گی .

 احمد بدیدار حاج محمود رفته تا درخصوص آداب فقری کسوت که شیخش مریدان را مهیا آن کار می کرد پرسش نماید ودر جواب چنین شنید .

 رهاکن ماجرا اي جان، فروکن سر زبالائي      که آمد نوبت عشرت ، زمان مجلس آرائي

 چه باشد جرم وسهوما، بپيش يرلغ لطفت؟       کجا تر دامني ماند ،چوتو خورشيد، ما رائي

 درآ اي تاج وتخت ما،برون انداز رخت ما       بسوزان هرچه مي سوزي،بفرما هرچه فرمائي

طبيبي ديد کوري را ،نمودش داروي ديده         بگفتش: سرمه ساز اين را براي نور بينائي

 بگفتش کور: اگرآن را که من ديدم تومي ديدي   دوچشم خويش مي کندي ومي گشتي تماشائي

 زهي لطفي که بربستان وگورستان همي ريزي    زهي نوري که اندرچشم ودربي چشم مي آئي

 اگر بر زندگان ريزي ، برون پرند از گردون      وگربرمردگان ريزي، شودمرده مسيحائي

 کيست آن زاغ سرگين چش کسي کومبتلا گردد   بعلمي غير علم حق ، براي جاه دنيائي

 کيست آن طوطي وشکر، ضمير منبع حکمت      که حق باشد زبان او چو احمد وقت گويائي

 مرا در دل يکي دلبر همي گويد: خمش بهتر       که بس دلهاي نازک را کند اين گفت سودائي

   آن مطهّرغیر عشق جلوه حق اهلبیت عشقی نداشت ، میرمصباح همچو مشکات با زجاجه حجت حق خوشتر است . یا حسین ابن علی بگشای درمصباح خود دست ما بگیر ، مانده ایم در این دیار غربت و بی یار و رهنما عشق تو ما را خوشتر است .

 در غارفتم چون دل ودلدار حریفند        دلدار چو شد ای دل ، درغارچرایی ؟

آن شاه نشدلیک پی چشم بد این گو           گر شاه بشد مخزن اسرار چرایی؟

گربیخ دلت نیست در آن آب حیاتش            ای باغ ، چنین تازه وپر بارچرایی ؟

گر راه نبردست دلت جانب گلزار               خوش بو وشکر خنده ودلدار چرایی ؟

گر دیو زند طعنه که خود نیست سلیمان      ای دیو، اگر نیست تو درکار چرایی ؟

ای مریم جان گرتو نه حامل عیسی             زان زلف چلیپا ، پی زنار چرایی ؟   

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  93/01/11ساعت 9:23 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 
 

                                                  هوحق

صنع بي صورت بکارد صورتي                            تن برويد با حواس وآلتي

تاچه صورت باشد آن بر وفق خود                         اندر آرد جسم را در نيک وبد

صورت نعمت بود شاکر شود                                صورت مهلت بود صابر شود

صورت رحمي بود بالان شود                               صورت زخمي بود نالان شود

صورت شهري بود گيرد سفر                               صورت تيري بود گيرد سپر

صورت خوبان بود عشرت کند                             صورت غيبي بود خلوت کند

صورت محتاجي آرد سوي کسب                          صورت بازو وري آردبه غضب

اين زحد واندازه ها باشد برون                            داعي فعل از خيال گونه گون

بي نهايت کيشها و پيشه ها                                جمله ظل صورت انديشه ها

برلب بام استاده قوم خوش                                 هريکي را بر زمين بتن سايه اش

فعل بر ارکان و فکرت مکتتم                               ليک در تاثير و وصلت دو بهم

اين صور دارد زبي صورت وجود                         چيست پس بر موجد خويشش جحود

اهل راه عشق در طريقت همچو زنبوران درباغ معرفت شهد گلها مي مکند ، تا عسل ها از براي خود و ياران طريقت ساخته و پرداخته .

اهل بي راهه و ضلالت چون عنکبوتان از باغ گلها سم ها را مي مکند ، تاغذايي يافته و فضا را بهر اهل راه پاک وپاکيزه ساخته و پرداخته.

 گرتواهل راه هستی ره نما باروشنی عنکبوتان را باکردار خویش ، تاکه یابند راه را و طالب شوند شهد گلها و باز گردند از راه خویش . سرزنش ها را ول کن سرزنش برخود رواست ، سرزنش بر دیگران ای اهل راه از من شنو که نارواست . هرکه رابینی شکایت می کند ، از درون خود حکایت می کند . جز خودت را ای عزیزم تو ننما داوری ، داوري بگذار تو خلايق را ره بنما می کن ياوري . هرکسی هرجا که هست این را بدان که درتصویر کل جایش سزاست ، مار باشد  مورباشد یا که زنبور عسل یا عنکبوت آن جایگاه اورا رواست  .

 

کي زجهان برون شود جزو جهان؟هله بگو- کي برهد زآب  نم؟چون به جهد يکي ز دو ؟

 

هيچ نميرد آتشي زآتش ديگر اي پسر  -  اي دل من زعشق خون ؛خون مرا بخون مشو .

چند گريختم نشد سايه من ز من جدا               سايه بود موکلم ، گرچه شوم چو تار مو .

نيست جز آفتاب را قوّت دفع سايه ها             بيش کند ، کمش کند ، اين تو زآفتاب جو .

ور دوهزار سال تو درپي سايه مي دوي         آخر کاربنگري تو سپسي وپيش او .

جرم توگشت خدمتت ، رنج توگشت نعمتت  شمع توگشت ظلمتت ، بند توگشت جست وجو.

سايه و نور بايدت هر دو بهم  ، زمن شنو        سربنه و دراز شوپيش درخت اتقوا .

چون ز درخت لطف او بال وپري برويدت       تن زن چون کبوتران ،باز مکن بقربقو .

چغز در آب مي رود ، مار نمي رسد بدو        بانگ زند ، خبر کند ماربداندش که کو .

چغز اگر خمش بدي ، مارشدي شکار او       چونک بکنج وارود گنج شود جو وتسو .

گنج چوشد تسوي زر، کم نشود بخاک در، گنج شود تسوي جان ، چون برسد بگنج هو.

  حضرت حق فرموده آدمی را :  تو ای آنکسی که ما ترا ازهمه کون گََََُزیده ، بگذاشته ما را تو ودر خود نگریده . آدما : از تو سازم جهانی پر از آدم چو مگس با نورم ، بدهم فر همایی چو عنقا مگسی را بگَزیده .

اين جهان خود حبس جانهاي شماست        هين رويد آن سو که صحراي شماست

اين جهان محدود آن خود بي حد است         نقش وصورت پيش آن معني سد است

روح مي بردت   سوي چرخ بريــــن           سوي آب وگل شدي در اسفلين

چند گويي من بگيرم عالمي                     اين جهان را پر کنم از خود همي

آخر آدم زاده اي محوي ناخلف                  چند پنداري تو پستي را شرف

 

تو خود را و من خود  ول کن و درحق درآمیز ، ز دنیای دنی و فکرتش ای دل بپرهیز ، که تا خودرا مجازت را می باشی تو لبریز ، خود معنی حقیقت از تو می دارد سرش پای گریز  ، رسان خود را به بوی گل، بروازکوره رای پشت دل،  اندر گلستان جان و جانانه ، زصورت بگذرو گشت چمن زار رنگ و بوی، چرا ول می گردی تو دُر دانه .

 

برآنم کز دل ودیده شوم بیزار یکباره. چوآمد آفتاب جان نخواهم شمع واستاره

 

دلا نقاش رابنگرچه بینی نقش گرمابه. مه وخورشیدرا بنگرچه گردی گرد مه پاره

 

نهادی سیربربینی نسیم گل همی جوئی . زهی بی رزق کوجوید زهر بیچاره ی چاره

 

اگرمخموراگرمستی ببزم اوروورستی .که شدعمری که درغربت زخان ومانی آواره

 

مگرغول بیابانی ره مدین نمی دانی . که فوق سقف گردونی تراقصراست ودر ساره

 

زهی سلطان زهی نجدهسری بخشدبیک سجده.اسیراوشوی بهترکاسیرنفس اماره

 

زعلماوستهرمغزی پرازاندیشه وحیله  زلطفاوستهرچشمی که مخموراست سحاره

 

خری کودرکلم زاری درافتادونمی ترسد  برون رانندش ازحایط بریده دم ولت خواره

 

بپیشت دست می بنددولیکن برتومی خندد  بگورستان رووبنگرفغانازنفس اماره

خلقت دنیا ازوجود حضرت آدم شده ، درهماندم که وجودش گشت از خالق جدا . خلقت آدم که حضرت حق باریتعالی آنرا نمود ، دم در او در بست تا با او بماند آن گدا . نور حق تابید و سوّیتُ فی نفخت دمید در آدم و او گشت خلق و با حق روبرو . رو بر تابیده آدم پشت او با حق زغفلت و رویش ماند اندر سایه اش با حق شده او پشت ورو . سایه آدم شده دنیا و میلش وگشته او در سایه خود حق را اندر جستجو . درپی حق گشته طالب اندرسایه ها نورش را دیده در تنگنا گفته لا اله مانده او بی گفتگو . تا که خضرش رهنمون شد آنکه پشتش بود دنیا و رویش سوی حق آینه شد انا الیه راجعون با حق نموده الا الله اورا روبرو .

 

هم آگه وهم ناگه مهمان من آمد او      دل گفت که : کي آمد ؟ جان گفت مه مهرو .

اوآمد درخانه ، ماجمله چو ديوانه        اندرطلب آن مه ،رفته بميان کو .

اونعره زنان گشته ازخانه که اينجايم     ماغافل ازاين نعره، هم نعره زنان هرسو .

آن بلبل مست ما برگلشن ما نالان        چون فاخته ماپران فريادکنان کوکو.

درنيمه شبي جسته جمعي که چه ؟ دزدآمد    وان دزدهمي گويد : دزدآمد وان دزد او.

آميخته شد بانگش با بانگ همه زان سان    پيدا نشود بانگش درغلغله شان يک مو .

و هو معکم يعني با تست درين جستن       آنگه که تو مي جويي هم درطلب او راجو .

نزديکتراست از تو باتو،چه روي بيرون -  چون برف گدازان شو،خود را تو زخودمي شو .

ازعشق زبان رويد جان را مثل سوسن - مي دار زبان خامش ، از سوسن گير اين خو .

 

روز اول چون که حق پرسید آدم را بگو من کیستم ، آدم در حق نگریست . انت ربی زد و حق گفت ملائک را که کنید تعظیم  او را و احسنت وجودش که غنیست . بعد آن حضرت آدم می خواست بداند که خودش کیست و وجودش چه کسیست . هرکسی و هرچیز که خودش را تصوّر بنمود دید که نیست . در همه دوره خلقت در همه عمر بهر صورت و شکلی که زیست . حق فراموش شد از خاطر او چونکه در خود نگریست . حق چو زد لطف بزرگش به آدم و گزید صورت خود آدم و آدمی زاده ندانست چه کسیست . دیده خود بین خدا بین کی شود نه خدا دید و نه خود را و بسیار گریست . رو برتافت زخدا وند کریم چون زحق بود ماند در تاریکی و دورشد تا بداند حق تعالی چه کسی و خودش را بفهمد که کیست .

گل گفت مرانرمی ازخارچه می جویی؟    گفتم که:درین سودا هشیار چه می جویی؟

گفتا که؟ درین سودا دلدارتو کو ؟بنما      گفتم: نشدی بی دل، دلدارچه می جویی ؟

گفتا:هله مستانه ، بنما ره خمخانه         گفتم که : برو طفلی خمار چه می جویی؟

گفتا:زچه بیهوشی ؟بنمای چه می نوشی؟گفتم:بروای مسکین،هش دار،چه می جویی؟

گفتا که:چه گلزارست،کزوی نرسد بوئی؟گفتم:اگرت بونیست،گلزارچه می جویی؟

گفتاکه:وفاجویان،خوابیست که می بینند   گفتم که: خیال خواب ، بیدارچه می جویی؟

 

 از فراسوی زمان وهم مکان ، از فرا سوی خواسته و داشته ، فراسوی هستی ونیستی و بودنی ، بود تنها حضرت پروردگار . نور پاکش در غرابت سیر کرد، پروریده هم زمان و هم مکان و ماده ساخت او آینه تا خود را ببیند آشکار . درهمه اشکال و صورت اندر خلقتش درهمه  دوره وجا ومکان بیند صورتش رادر حجابها استوار .  بنده حق درک این مطلب کند و راز حق پنهان کند تا حق را ببیند آشکار.

 به یوسف آن عزیز مصر دنیا گر رسیدی ای ذلیخای نفس اماره  دست می بُر . ز دنیای خود و خود خواه و خواهشها ی نفس اماره دست می بُر . که یوسف آن عزیز مصر دنیا خضر راهت پیر باشد ، که آن زیبا صفت بی عیب ونقص وعاشق حق  پیر باشد. خودت را وقف یوسف کن ذلیخایی رها کن ، تورا او ره نماید که او رهرفته وره دان باشد.

 

ای برسر بازارت صدخرقه بزناری           وزروی تودرعالم هرروی بدیواری

هرذره زخورشیدت گویای اناالحقی          هرگوشه چومنصوری آویخته برداری

این طرفه که ازیک خم هریک زمیی مستند  این طرفه که ازیک گل درهرقدمی خاری

هرشاخ همی گوید:من مست شدم، دستی  هرعقل همی گوید:من خیره شدم، باری

گل از سرمشتاقی ، بدریده گریبانی           عشق از سر بیخویشی،انداخته دستاری

ازعقل گروهی مست،بی عقل گروهی مست  جزعاقل ولایعقل،قومی دگرند،آری

ماییم چوکوه طور،مست ازقدح موسی       بی زحمت فرعونی،بی غصه اغیاری

ماییم چومی جوشان،درخم خراباتی          گرچه سرخم بستست ازکهگل پنداری

ازجوشش می کهگل،شدبرسرخم رقصان   والله که ازاین خوشترنبود بجهان کاری

 

  گر تو اهل راه هستی  صورت حق را درون خلقتش آدم ببین ، تو خودت را بنده حق و اقوام آدم را خداوندان ببین ، حضرت حق در وجود آدمی گر لباس لطف پوشد همچو پیر راه حق بشناسمش زیبا ببین ، حضرت حق در وجود آدمی گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمشس نیکو ببین ، چون بر ما در لباس قهر  بارها آن خوش لقا باز آمدست رعنا ببین ،قهر او چون قهر ليلي  بشکند اوظرف مجنون چون به اوبودش ميلي رمز عاشقي را هم ببين ، لطف وقهرش هردو زيبا قند ها در زهر اوست چون ندارد او تضاد اين نقش ها در صورتش آدم ببين .

آن سنگ که زد به جام من فاش        زان کاسه سر شکستیم کاش

گرجام مرا شکست یارم                   آزردگی ای جز این ندارم

کان لحظه مرا که جام بشکست          آزرده نگشته باشدش دست

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  92/09/15ساعت 11:49 قبل از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

هوحق                                  

عشق بيکسو فکند پرده چواز روي ذات    شد زميان غير ذات جمله فعل وصفات

هر من ومائي که هست ميرود اندرميان    چونکه به آخر رسيد سلسله ممکنات

دست زهستي بشوي تاشودت روي دوست  جلوه گرازشش جهت گرچه ندارد جهات

همرهي خضرکـــن در ظلمـــــات فنا          ورنه بخود کي رسي در سر آب حيات

هرکه بلعل لبش خضرصفـــــت پي برد        يافت حيات ابد رست ز رنج و ممات

سر بارادت بنـــــه درقدم رهــــــــروي        کزسخن دلکشش حل شودت مشکلات

چون فنا در پير حق  آن خضر گشتي ، ويکي با او ، شوي با حق يکي . آينه چون پاک شد حق مي کند جلوه در او ، آن يکتا و واحد و يکي . حضرت حق  آن وجود بي نهايت و فراسوي مکان و هم زمان ، نگنجد او اندر خلقتش . خضر چون آينه را صيقل نموده دربدايت و اندر حدود ، حق کند  عکس رُخش جلوه گري درخضر اندر خلقتش .

منظرحق دل بود در دو سرا                  که نظر در شاهد آمد شاه را

عشق حق و سر شاهد بازي اش            بود مايه ي جمله پرده سازي اش

پس از آن لولاک گفت اند لقا                  در شب معراج شاهد باز ما

اي يرانا لا نراه روز وشب                    چشم بند ماشده ديد سبب

هين زما صورتگري و جان زتو              نه غلط هم اين خود وهم آن ز تو

بي دلي آنست :

اگر دل پاک شد از ما ومن ، دگر برجا نماند . بجاي خود او جان را زحق بر جا نشاند . شيشه دل از غبار و بازتاب  کردارها و اعمالها آينه شد . آينه گر پاک شد وصيقلي بي کدورت چون شيشه شد . نورحق از آن بگذرد بي انکسار وشيشه دل را نباشد اختيار . جان شود اندرميانه جاي او ونوربخشد آن خورشيد جان ودل يعني ماه جان شد برکنار . دل که اندر وي ز سالک جاي دارد هويت و نام ونشان و ما ومن وخواسته و داشته چون بايگان . دل که شد از دست و جان افکند نور، نه ملک ماند ونه ملکوت ، نه نام ونشان . دل که باشد سايه جان چونکه شد از دست وجان آمد ،  سايه دوم بجاي سه نشست . چون قبا از بر سالک چاک گرديد و فتاد ، لاجرم باپوشش زيرينه تر آن پيرهن بايد نشست .

هرکه ازتن بگذرد جانش دهند             هرکه جان درباخت جانانش دهند

هرکه در سجن رياضت سرکند             يوسف آسا مصر عرفانش دهند

هرکه گردد مبتلاي درد هجر               ازوصال دوســـت درمانش دهند

هرکه نفس بت صفت را بشکند            در دل آتش گلستــــانش دهند

هرکه از ظلمات تن خود بگذرد            خضرآســـــا آب  حيوانش دهند

هرکه بي سامان شود در راه عشق      در ديار دوست سامانش دهند

هرکه چون عاشق به بيسو راه يافت     سرّاَلقَلبُ عرش رحمانش دهند

به هرچيزي که چسبيدي ، اگر دنيائيست  زودتر تو رها کن .  به پيمانها ي راه حق و رباني ، چسبيده دو دستي تو وفا کن . دلت را تو نگهدار از خواهشها وعلايق ، شود ديدار حق را او لايق . هرآنچه نفس کافر کيش فرمود ، بسنجش او را با آئين طريقت تا باشد مطابق . 

چرا گردي تو هرزه  بي خودي اطراف  بازار ، بجوي خود را که گم کردي در آن دشت و چمن زار . تو گم کردي حقيقت را درونت ، چرا مي جويي او را در برونت . تو از اسباب بگذر مسبب را به جا نه ، رسي اندر مسبب ساز و حالت تا شود به .هر آنچه داده ات دنيا از تو پس بگيرد ، مگر حق را که حق در تو نميرد . چشم حق بين بيند او انوار حق ، ديدهَ خود بين کجا بيند زحق . زير پا بگذار خود را تا که از تو بگذرند ،  گر روي بالاي سر؛ از تو سررا برکنند .

چون زحس بيرون نيامد آدمي                 باشد از تصوير غيبي اعجمي

            دل زدانشها بشستند اين فريق                 زانکه اين دانش نداند آن طريق

            دانشي بايد که اصلش زان سراست          زانکه هر فرعي به اصلش رهبرست

سالهاي دور نقل ميکرد يک فقيري ، از شيخي اهل راه که نامش را مي برد او، آفاي غريب . که ز معناي طريقت واحوالات رباني حق تعالي اورا رسانيده نصيب . چشمهاي باطن او پرده هاي دنيا را نيکو مي دريد ، حال و احوالش که ازاو با زمزمه چون خروس بي محل به خلايق ميرسيد بابلندي صداي قوقولي قوقو ازخود بر رويش حجابي مي کشيد ، به چشم اهل دنيا آن عزيزعشق ليلايي . مجنون مي رسيد ،  لبش تر بود از مي خوردن شب ، کلوخ خشک را ماليده برلب .شبي اطراف شهر در مجلس جشني اهل راه طريقت اورا با دعوت کشيدن ، که تا  از حال او وعشق اوحاصل شود شهدي چشيدن . در آن شب همه حضار سردم  در بالا دست مجلس نطق و مداحي نمودن، رسيده نوبت آقاي غريب درپايين پاي مجلس درخواست شد اورا که يادي زحق وذکري سرودن . مثنوي معنوي را باز کرد وشکر حق گفته خواندنش آغاز کرد ، شخصي از مجلس که ناخشنود بود از او واز مثنوي بد به او گفته و رد شيخ آغاز کرد . مثنوي مي خواند و حالش شد غريب.حاضرين را درفتاد جزء آن ناخشنود سکوتي بس مزيد ، اين چنين مي خواند با صوتي دل انگيز وآخرين مصراع ز بيتش را چند بار تکراري  گُزيد .

 هين کمالي دست آور تا تو هم               ازکمال ديگران نفتي به غم

ازخدا مي خواه دفع اين حسد                 تا خدايت وارهاند ازجسد

مر ترا مشغوليي بخشد درون                که نپردازي از آن سوي برون

جرعه ي مي را خدا آن مي دهد             که بدو مست از دوعالم مي رهد

هست مي هاي شقاوت نفس را              که ز ره بيرون برد آن نحس را

هست مي هاي سعادت عقل را               که بيابد منزل بي نقل را

خيمه گردون زسر مستي خويش             برکند زآن سو بگيرد راه پيش

هين به هر مستي دلا غره مشو             هست عيسي مست حق خر مست جو

هست عيسي مست حق خر مست جو      هست عيسي مست حق خر مست جو.

صداي عرعر خر راکه تدريجأ بلند شد ،اهل مجلس جميعأ مي شنيد . ولي گشتن در اطراف منزل خري بينن کس نديد . صداي عرعر خر، از دهان شخص ناخشنود بود ، نور حق از باطن شيخ غريب به اذن الله ، ظاهر آن شخص ناخشنود ازاو،  را مي دريد ،  وتا وقتي در مجلس حاضر بود آقاي غريب،  صدا خر نميشد قطع از آن شخص ، همه ي حاضران آن حال راديده  و صدا رامي شنيد .

صورتي کان بر نهادت غالب است           هم بر آن تصوير حشرت واجب است

پيشه ها وخُلق ها همچون جهيز             سوي شخص آيند روز رستخيز

تو زآدم خليفه اي به گهر                       قُوّت خويش را بفعل آور

آدمي را ميان عقل وهوا                       اختيارست شرح کرّمنا

آدمي را مدار خوار که غيب                   جوهري شد ميان رَسَتهَ عيب

گِل ودل  دان سرشته آدم                       اين برآن  آن برين شده درهم

هرچه جز مردمند يک رنگند                  ياهمه صلح يا همه جنگند

روح انسان عجايبيست عظيم                 آدم از روح يافت اين تعظيم

بُلعجب روح  روح انسانيست                  که در اين ديو خانه زندانيست

گاه با امر سوي حق يازد                      گاه با خلق خالکي بازد

ازپي گندمي درين عالم                         چند باشي برهنه چون آدم

بهر گندم توروح رنجه مدار                   کادم ازبهر گندمي شد خوار


درهمه کون ومکان حق درون آدمي خود را نهاده ،  با نفختُ فِي مِن روح  ، با ذاتش به همراي صفات . در درون خود ، درون آدم  کامل بجو حق را اگر خواهي نجات . در درون اولياءالله آن نورحق آن نفخه اش ، مي زند فرياد که ما را بياب . از دوعالم مانده اي هم از برون هم از درون ، آدما  درياب حق را تو نگشتي رد باب . در درون خود اگر کم رنگ ديدي تو فقير  آن نور را ، در درون آن عزيزان اولياءالله بجو . نورشان نور درونت را کند پر رنگتر ، نور حق ، قلب زنگاريت را صيقل زده آنرا کن جستجو .

تا بکي گردي پي دنيا و کسب گندمش ، اندکي هم در درونت رو تا با حق شوي و همدمش ،خداوندا در اين خاکي سرا تو راه بگشاي  ، ز نفس مکر انديش و کافر کيش ما زُنّار بگشاي .

تو مردم بين که چون بي راي و هوشند          که جاني را به ناني مي فروشند

عشق آينه بلند نور است                             شهوت ز حساب عشق دور است

عشقي که زعصمتش جدايي ست                  آن عشق نه شهوت هوايي ست

با عشق کجا غرض بود راست                     عشقي که غرض نشت برخاست

هر سخني کز ادبش دوري است                    دست بر او مال که دستوري است


حق تعالي با عناياتش نَفَختُ فِيه مِن روحي در گِل آدم دميد ، آدمي تصوير حق شد با تمامي وجود . اينکه مي بيني تواين دنيا را با ديد خود ،  دنيا هست تصويردرون تو مي کن خالق را سجود .

در برون از آدمي دنياي ناسوتي و صورت  کهکشانها و کواکب گويند خلق صغير يا دنياي اصغر است، دردرون تُست عالم هاي روحاني وآسمانهاي معنايي که خلق اکبرست . اينکه مي بيني تو دنياي بيرونت را با محتوي يا بيهوده ، آن تصوير معناي درونت  هست  ، پاک کن دنياي خود اندر برون تا پاک گردد در درون هرچه هست تشخيص تو تعريف توست .

 آنکه مي بيند او دنيا را در وجه کمال در بيرون  خود ، قطب زمان آن تصوير حق آن حجّتش  تصوير اوست . آنکه حق بنهاد کلّ معنا  را با وجه کمال  اندر درونش با نفخه اش حق را در وجه کمال تصوير اوست .

 هرچيزي در برون از خود  مي بيني ، بود عکس و تصوير درون  ، حق ساخته .  در برون از خود نمودي آن امانتها را با اعمال خود تصوير ها پرداخته . اينچنين است دنياي ما تيره و تاريک ، پس طالب شويم از نور حق در حجّتش از نور او . نور او از قرب حق تا غرب ما اندر طبق ، نيست کس را که گيرد نور او از نور مولا حجت ابن الحسن درخلقت سبق .

            و آنچه نه از شرع بر آرد علم                       گر منم آن حرف درو کش قلم

     حضرت حق ازهمان دم صورت خود آدمي را خلق کرد ، آدمي سجده کنان ، ماند درجوار حق بي خود و بي مکان و بي زمان . تاکه فکري غير حق زد آدمي را بر دل وجانش ، او وامانده از حق شد ، حق تعالي خلق بنموده از نور وجود آدمي ، صورت آ دم دنيا را در زمان و درمکان . پس دنيا ، صورت آدم وحق ازنورخود ساطع نموده از وجود آدمي درکمال و قرب حق . ما در آن دنياکه صورت انسان کامل بود ، ساختيم دنياي خويش اندر تضاد و همراه زمان و بامکان ، بعد نفس پاک آدم اول راتا اسفل کشيده نفس اماره ، او شده خود خواه وخودبين دورگرديده زحق .

حاج محمود درخصوص موانع و سدبزرگ وارد گرديدن سالک  به درون خود به ذهن اشاره مي نمايد . که با استفاده از حافظه وخاطرات  باز مانده از اعمالها و کردار ها وگفتارها ، ذهن او بر وجود باطنيش يعني بر دل او پرده مي کشد . احساسات و حواس نيز کمک بزرگي در اين مورد به ذهن مي نمايند . عواملي مانند ترس از مرگ و بيماري وفقدان امکانات دنيايي وفقر مالي را القانموده و دنياي خارج و جدا  از دروني را استقرار وتداوم مي بخشد وبدينوسيله  ذهن از فرو ريختن خود با قدرت بسيار جلوگيري مي نمايد .

ودائما گفتگوي دروني با خود را در سطع درون برقرار نموده وازهمه عوامل دنيا بهره گيري مينمايد تا در صدر وجودي انسان دنيايي باقي بماند . ذهن با ايجاد آرزوها و خواهش ها و جاه طلبي ها و داشتنها کمک مي گيرد .

از اعمالهاي تکراري و عادتهاي بي پايان و خصوصيات جسماني کنترل آدمي را در دستان خود مي گيرد . وجود حقيقي نيز با رابطه مستقيم خود با انوار الهي  وعشق حجاب سوز حق سعي نموده پردهاي ذهن را فرو ريخته و از حاکميت باز دارد .  


+ نوشته شده در  92/09/10ساعت 4:33 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 
«هوحق»       
گفت ابلیس من از آتشم و او از خاک من چرا سجده کنم خیراینگونه خطاب ، حضرت حق ندا کردبه ابلیس به آن نفخه من سجده نما تصویرم چونکه فرمان نبری رانده شوی از پیشم ، آدم است او به همرای دمم امتحان کن تواو راکه ببینی تو دمم در خویشم، مهلتش داده خدا تا که آدم  را بشناسد و ببیند ابلیس و به آن آیت حق آن تصویر سجده کند، آدما پاک بدار آینه را صیقل کن  که خداوند جهان جاودان در تو تجلی بکند ، نه که ابلیس در آن آینه گرد انگیزد وترا دور ز حق واهبطو اندازد ونمایی تو او را سجده ، نه که ابلیس ترا سوی خودش انگیزد وترا درپی خود در ره خود اندازد و ننماید ترا ای آدم او سجده .

یک بیک ما هرکدام در کار آدم بوده ایم ، با غبار و تیره گی ماها خطاب اهبطو بشنوده ایم ، درپی ما ابلیس هم خنده کنان دلشاد شد ، چون گناهان با غبار و دوده بهر صید ما او را دام شد ، نور حق در اندرونم دردلم  پوشید ابلیس لعین و خود آنجا نشست ، قلب ها را تیره کرد و بت ها  ساخته وپرورید و آدم را شکست .     

 سروری چون شد دماغت را ندیم        هرکه بشکستت شود خصم قدیم

زانکه خوی بد بگشته ست استوار     مورشهوت شد زعادت همچو مار

مارشهوت را بکش در ابتدا              ورنه اینک گشت مارت اژدها

لیک هرکس مور بیند مار خویش       توزصاحب دل کن استفسار خویش
 کیست صاحبدل ؛ کسی اهل دلست  می تواندآنکه ارشادت کند ،  از سیاهی از گناهان از غبار غم تراپاکت کند ، از منیت از غرور و زشهوت او رها و رسته است ، او ز دنیا دنی و دون  و هوای نفس او وارسته است ، جسم اوخاک است روحش پاک و نفسش خاکسار ، میشود او در کنارت چون پدر در رهنمایی غمگسار ، غیر این باشد خودت تنها برو تا نباشی دیگری را در گرو ، نفس شیطانت پیر حق بیند در جا افسرد غیر این باشد تو بگذار این راه و برو .
 هر چقدری تو خودت را پاک سازی خوب تر چون بنگری پیر رای حق کند جلوه گری ، ورنه پیرت چون خودت در راه بینی دل دهی و دلبری ، هر کسی را لایق آمد پیرش از جنس او؛ هر کلاسی دارد مدرس میزان درس او ، درس خود را ارتقاع ده تا که یابی آن مدرس تا برد در کوی دوست ، حضرت آدم کلاسش در ازل شد کوی او ودرس هم شد روی دوست، چونکه آدم دید از یک روزنه بیرون او ابلیس را ؛ درسش شد فریب از روی اوچونکه ا زاو می چکید ، چون خطاب اهبطو رادر کلاس حق شنید جان او شد دل دلش درتن در آن شیطان تنید .
سعی شیطان است بنماید به حق؛ اینکه آدم در نفس اماره خودبین ودر اوهامش  خداست ، سعی آدم این بود که بنده حق است خدا بین و در نفس مرضیه  همراهش خداست .

رَبِّ هَب لی حُکمأ وَاَلحِقنی بِالصّالحِن : پروردگا را عطا کن حکمی مراتا در رساند به شایستگان 26:83

احمد که همیشه در کنار حاج محمود ساکت بوده وپرسش نمی کرد گفت درویش را عشق است . صاحبدل ؛ اهل دل ؛ دلدار کیست ودل چیست . حاج محمود لبخندی برلبانش که بسیارمعنی داربود نقش بست وگفت .

چشم آدم چون بنور پاک دید                 جان وسر نامها گشتش پدید

چون ملک انوارحق در وی بیافت          درسجود افتاد ودر خدمت شتافت

این همه دانست وچون آمد قضا            دانش یک نهی شد بر وی خطا 

دردلش تاویل چون ترجیح یافت            طبع درحیرت سوی گندم شتافت

چون زحیرت رست بازآمد به راه           دید برده دزد رخت از کارگاه

ربنا اِنا ظلمنا  گفت  و آه                      یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه 
 چند سالی بعد پرواز خیرالحاج مطهّرعلیشاه پیرما بودیم اندرجستجو، تابیابیم جلوه اش اندرمشایخ می گشتیم ازشهری بشهری کوه به کوه ، یک رفیقی گفت امشب مجلسی برپاست شام تا سوعاست تو با من بیا ، تابگردی با مشایخ  اهل راه فقرو اهل دل توبیشتر آشنا .
بنده پرسیدم آن مجلس کجا باشد وشیخش کیست آندم جابجا ، گفت مجلس درمنزلی وشیخ بزرگی نشسته  بر روی پوست تخت ونامش برد ؛ بعد ها دانستم ببو نامیده اورا مطهّربسیار بوده آن بجا ، وارد مجلس شدیم جاگرفتیم درجمع مریدان با شوق وعشق شیخ نام ما پرسیده وما را اوشناخت ، درزمانی فرصتی درجمع حاصل شد پرسیدم چنین؛ آقا را عشق است  دل چیست ؟ تا شنید او این سئوال بر من بتاخت .
 گفت اهل دودی تو وسیگارت همیشه میباشد برلبانت بر قرار، این سئوالت چیست می پرسی  که دل را توبگو که چیست گیر درجایت قرار .
 چشم درچشم مریدان من شدم با این جواب که مرا معتاد گفته  دُرمعنی  دل سفته گفته من را نابکار .
عیبهای دیگرم خیلی بیش از این بوده ولیکن کس ندیده برلبم دودی مریدان جای او چون حق نبوده پاسخش درجمع گشتن شرمسار. 
درهمان مجلس شدم سالی دگر با آن رفیق در همان جمع درهمان جا شیخ ببو با همان دل گندگي .
 کارسال قبل او رادرحساب کار بزرگان از برای تربیت در خود نوشتم وپرسشی دیگر نمودم با همان شرمندگی . آقا را عشق است ؛ عشق چیست ؟ تا شنید او این سئوال چون سال قبل ضربتی ما رانواخت .
گفت  بیماری واعصاب وروانت مختل است در پی درمان برو اینگونه ما را او گداخت .

 ظاهر ما چون درون مدعی                 در دلش ظلمت زبانش شعشعی

از خدا بویی نه او را نی اثر                  دعویش افزون ز شیث و بوالبشر

حرف درویشان بدزدیده بسی                  تاگمان آید که هست او خود کسی

دیر باید تا که سر آدمی                         آشکارا گردد از بیش وکمی

زیر دیوار بدن گنج است یا                    خانه ماراست ومور و اژدها

چون که پیدا گشت کاو چیزی نبود         عمر طالب رفت وآگاهی چه سود
 بارسوم تا شوم من ناامید از او واز راهش رفتم مجلسش دیدم صادق طالبی را بعد پرسش او چنین گفته جواب ورفته تجدید وضو ؛مریدان  گفته آقا خسته است با این سئوالات اورا کردن گوشمالی وجه اوراهم خراب .

تاچند سرگران زمدار جهان شوم                  تاچند از مدار جهان سرگران شوم

دربین ما ودوست بجز خود حجاب نیست       آن به که بگذرم زخودوازمیان شوم

زندان تن گذارم واین خاکدان دون                 دراوج عرش یوسف کنعان جان شوم

ازخاکیان وصحبت ایشان دلم گرفت              یک چند نیز همنفس قدسیان شوم

باطایران گلشن قرب جلال دوست                ایندامگه گذارم و هم آشیان شوم

آن به که نشنوم سخن این آن بگوش            وزچاکران حلقه پیر مغان شوم

شاید بدین سبب کندم بخت یاوری                دربزم دوست محرم راز نهان شوم

تیرگی از هر گناهی که زما بر دل نشست ، آیینه شفاف دل را با دوده اش نقشی ببست ، نقش آن دوده کشد اندر ضمیرت نقشه بهر اقدام به اعمال تیره گی ، دوردارد فکر را از نور دل صیقلی کن تا پاک گردد از دلت آلوده گی ، پاک کردن تیره گی هر گناه آنست که مانع شوی تکراراو نه که دائم تو کنی آن عمل را بندگی ، دل بود آیینه نورخدا آن نفخه اش در درون سینه های بی ریا ، دل درون آدمی آن نورباشد سایه   سایه  سایه  خدا .  عقل کل سایه فکند بر نفس کل و سپس شد سایه اش دل در نفس انسان همچو نور  ،هم چنین فرموده حق در آیت نور که مشکات  است و مصباح و زجاجه  نور در نور .

دریکی گفته میسر آن بود                        که حیات دل غذای جان بود

دل که او بسته ی غم و خندیدن است          تومگو کاو لایق آن دیدن است

دل ترا در کوی اهل دل کشد                     تن ترا در حبس آب و گل کشد

مهر پاکان در میان جان نشان                   دل مده الا به مهر دل خوشان

گرتو سنگ صخره و مرمر شوی               چون به صاحب دل رسی گوهر شوی

شمس جان کاو خارج آمد از اثیر               نبودش در ذهن ودر خارج نظیر

تا من وتو ها همه یک جان شوند              عاقبت مستغرق جانان شوند

نور دل از نور جان و جان زجانان در درون می می زند ، فکرهای پاک هم در اندرون از نور دل دم می زند ، سایه دل محو دل گردد و دل هم محو جان ، جان شود در محو جانان دَر فشان ، ما که در ملکیم و دل در چرخ چهارم نور می بخشد به ما یزدان نما ،تا زبالا نور در پایین رسد تو پاک دار آیینه را ای خود نما ، آینه دیوار شد ما مانده ایم بی نور دل در پشت دل گویند دیوار گلی ، گر کنی تو پاک دل رامیشوی در بزم خوبان دلبر و دلدار می گویند توصاحبدلی .

ازدَرِ تن که صاحب کُلَهست                   تا به دل صد هزار ساله رهست

این چنین پرخلل دلی که تراست             دد و دامند با تو زین دل راست

پاره یی گوشت نام دل کردی                 دل تحقیق را بحل کردی

تو زدل غافلی و بیخبری                     دگرست آن دل و تو خود دگری

پر وبال خرد ز دل باشد                      تن بی دل جوال گل باشد

دل یکی منظریست ربّانی                    اندرو طرح و فرش نورانی

از سر جهل و روی نادانی                   حجره دیو را چه دل خوانی ؟

آن بود دل که وقت پیچاپیچ                  جز خدای اندرو نباشد هیچ

حضرت باریتعالی یک نظر انداخت تا بیند به غیر خود کسی . کس ندیده غیر خود جای نبوده بهر کس و وقت و زمانی تا رسد آن حضرت در کسی . آن نظر انداخت دور از خود زلالی ساخت ازعشقش و تصویری  در آن زیبا بدید . کرامتها فرموده که تا سازد نقش زیبایش درون جام زرینی ودرآن جام شد آدم پدید.

دعوی عشق و عقل گفتارست                 معنی عقل و عشق کردارست

عشق را بیخودی صفت باشد                  عشق را خون دل صِلَت باشد

هرکه را عشق چهره بنماید                    دل و جانش بجمله بر باید

عشق را کیستی نگویی تو                     بر در عاشقی چه پویی تو

عاشقی کار شیر مردانست                    نه به دعویست بل به برهانست

کانکه در عشق شمع ره باشد                همچو شمع آتشین کله باشد

کودکی رو ز دیو چشم بپوش                 طفل راهی تو شو ز خود خاموش

عشق مردان بود به راه نیاز                عشق تو هست سوی نان و پیاز

در ره بی نیازی ای درویش                 رو تو بیگانه وار از پی خویش

کوشش ازتن طلب کشش از جان           جوشش ازعشق دان چشش زایمان

کارپیر آنست که ، در مریدان عشق افزایی کند . سینه ها را پاک سازد طور سینایی کند . سینه ها را می کند  با عشق  ومستی او تهذیب ، پاک سازد و صیقلی . آینه چون پاک شد ، طور تجلی مریدان می نماید منجلی . عشق آمد ، سیّد لولاک  را در شب معراج ،  بهراو براق  شد . عشق آمد،  نردبان حضرت موسی ، اندر طور، سینه اش سینا شد . عشق آمد حبل شد آن ریسمان تا برد عاشق بسوی آسمان . پیر عاشق آن خضر ، میکند اینکاررا ، عشق را از او ستان . عشق آمد اتصال خلق را باحضرت خالق شود او بند ناف . عشق آمد تا جداییها کند او اتصال ، این نیست گزاف . عشق آمد تا احد را  رابط  وربط احمد با محمود  شد . هر کسی عاشق شود او عاقبت محمود شد.

 

+ نوشته شده در  92/05/02ساعت 11:34 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 
                                               «هوحق»

پا ها در گامها از هر طرف فرسوده ای ، سر همانجا نه که باده خورده ای ، قبل آن هرجایی پرسه می زدم ، هر مرامی و مسلکی را بهر جستجو سر می زدم ، حال دانستم که دلبر در دل است ، درب آن منزل زدن نه از ره خاک وگل است

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان          پرعشق چون قوی شد غم نردبان نماند

درون توست اگر خلوتی وانجمنی است          برون زخویش کجا میروی جهان خالی است

 بعد از خواب آن شب در طریق خاکسار در ره شدم ، در جوار اهل راه و رهروان راه پیر مطهّر علیشاه همره شدم

یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری         میکندزین دویکی دردل جانان اثری

خرِّم آنروز که از این قفس تن برهم          بهوای سر کویت بزنم بال وپری

درهوای تو به بی پا وسری شهره شدم     یافتم در سر کوی تو عجب پا وسری

آنچه خود داشتم اندرسرسودای تو رفت    حالیا برسر راهت منم وچشم تری

سالها حلقه زدم بردر میخانه عشق          تابروی دلم از غیب گشودند دری

هرکه درمزرع دل تخم محبّت نفشاند        جزندامت نبود عاقبت اورا ثمری

خبر اهل خرابات مپرسید از من              زانکه امروزمن از خویش ندارم خبری

لطف پیر آب حیوان بود رویید زو گلی ، درمیان باغ معنی او چون سنبلی ، در مسیرش چون روم گل بشکفد ، چونکه بیره رو کند گل پژمرد ،در مسیرمستقیمش گل خورد آب حیات ،چونکه بیره رو کند او را ممات ،نیزدیدم در مسیرش گل شناسانی که گلها دیده اند ، از همانهایی که چشمان از گنه ببریده اند ، گر براه عشق پا افشرده ای  ،  ور به سر صوفیان پی برده ای ، آنچنان یعنی که از خود مرده ای ، بشنو الفاظ حکیم بُرده ای ، سر همان جا نه که باده خورده ای ، تا به هر دل زنده سردارت کنن ، مدعی بسیار دیدم گفتگو میکرد ازباغ و گلی ، اوندیده گل  نخورده نیش خار و نبوئیده گلی ، پیر خود را گل ندید و بوی گل راازاو نشنوید ، غیر پیرش بوی گل را از کی جوید خر زهره هم ندید . زانکه از میخانه مستی ضالّ شد ، تسخر و بازیچهَ اطفال شد .

ای آنکه نشسته دست زتن جانت آرزوست      جانرا فدا نساخته جانانت آرزوست

می نا چشیده حالت مستانت آرزوست            رسوا نگشته حلقه زلفانت آرزوست

نازرده پای در طلب از زخم نیش خار           سیر گل وصفای گلستانت آرزوست

چون کودکان بیخبر از راه و رسم عشق       روز وصال بی شب هجرانت آرزوست

بیرون نکرده دیو طبیعت زملک تن             اهریمنا نگین سلیمانت آرزوست

یوسف صفت نگشته بزندان غم اسیر           شاهی مصر وماهی کنعانت آرزوست

یکره کمرنبسته بخدمت چو بنده گان           همواره قرب حضرت سلطانت آرزوست

گنج کنت کنزباشد عشق حق اندردرون قلب پیر ، میکند راهت چنان روشن همچون  بدر منیر ، عاشق سالک که او مجذوب حق باشد کشش از آسمان دارد ا گرتو نیستی ، سالک عاشق شوی گر پای عشق پاک  پیرت درسلوک راه حق تو بیستی .

گر ندانی  تو رای آسمان پیر حق باشد برایت ریسمان ، عشق حق واگیر دارد مسری است ا ز او ستان .

 قدم اول راهی تو عاشق بر خودی خود دوست و خود شیفته ، عشق مادر و فرزند وزن  یاران همه باعشق دنیایی ومجاز آمیخته  . هر کسی را بهرسودی و منفعت تودوستداری وعاشقی  ، گر نباشد سود ومنفعت تو  دوست میداری برای حق در دوم قدم تو لایقی ، قدم سوم تو عشق پیر است ومردان خدا تا که خود را بنمایی تو فنا در راه خدا  ، چون فنا در پیرگشتی گنج کنت وکنز را عاشق شوی بهر بالله بقا .

عشق دنیایی بود محصول عقل روزمره و دنیا طلب ،عشق ربانی بود محصول عقل کل وحق طلب .

طهّرا بیتی بیان پاکی است      گنج نور است ارطلسمش خاکی است

سایه یزدان بود بنده خدا         مرده او زین عالم و زنده خدا

دامن او گیر زودتر بی گمان     تا رهی در دامن آخر زمان

کیف مدّ اظل نقش اولیاست      کاو دلیل نور خورشید خداست

اندراین وادی مرو بی این دلیل    لا احبّ الافلین گو چون خلیل

حق نهاده  اندر درون ویرانه ات گنج خود با نفخه فیه  من روح ، به همراهش نگهبانان  دوتا مار سیاه ویک محافظ بهرشان ( وهم) نامش  تا دهد هم سمت وهم سو ، یکی مار (غضب )تا دور دارد هر پلیدی وتعرض وهر نوع آفتی زان ویرانه ات ، یکی هم مار(شهوت) تا پذیرایی کند ازهر ضعف وسستی آباد گردد ویرانه ات . سمت و سوی وهم در دامان ماران اوفتاد ، عقل کل در پرده شد نفس عقل دنیایی در رو اوفتاد ، نفس دنیادوست نقش صوفی را خوب بازی می کند ، پیش جمع طالبان خود او گردن درازی می کند ، صافی وپاکی بود نام و نشان دراهل طریق ، نه هر آن نقاش پوشد صوف درویش گردد ای رفیق ، کی کجا گنجد زلال وپاک در ظرف کثیف ، کس نمی ریزد آب صافی در جوی گل آلوده ای نظیف ، یک خطا از اهل راه فقر دیدی نقش او در کوزه کن ، گر نکردی در دلت مردود او را تو برو پرسه بزن دریوزه کن ، توبگو او راعزیزم  ای حریف کون خر، بوسه گاهی یافتی شیخم مرادم ما را هم ببر .

هرآنکه مرید می ومعشوقه وجام است          جز دوست نعیم دو جهان جمله حرامست

ترک سر وجان گیر پس آنگاه بیاسای           آری سفرعشق همین یک دوسه گامست

از اول این  بادیه تا  کعبه  مقصود                دیدیم و گذشتیم ازو چار مقامست

چون طالب ومطلوب و طلب هرسه یکی شد    هنگام وصالست و دیگر سیر تمامست

هرخواجه که دربندگی عشق کمر بست          کی درطلب ننگ و کجا طالب نامست

معلوم شودعاقبت از رنج ره عشق              کاین همسفران پخته کدامست وکه خامست

  طالب عرفان ربانی به راه معرفت سوی کمال عازمند بهر رسیدن به آگاهی الهی و وصال ، بعد پایان عمر آگاهی و درک هستی وتوحید با آنها همره است آنست خدا محوری وعرفان کمال .

طالبان عرفان روحانی وقدرت برتری جویی ونمایش تکیه بر غیر خدا وخود محوری دارند در پیش می گیرند رای زوال ، اهل ظاهر ونمایش معرفت برحق ندارند ودرک توحید راننموده اند اعمال را در دنیا برجا می گذارند وتهی عازم میشوند اینست عرفان قدرت را روال .

در هوا پرواز کن همچون مگس یا برو بر روی آبی همچو خس ، چو نکه حالت حاصل قدرت بود در دل نداری یک نفس ، نَفس اماره بکن تو در قفس ، تا نگردی در طریق همچنان عباس دبس ، دل بدست آور شوی حضرت عیسی تو کس ، مرده را تو زنده کن با اذن حق در یک نفس

نیستی معراج مردان خداست             نیست معراج حقیقت غیر از این

سرنوشت عاشقان یکسر بلاست       عشق شد با درد و بامحنت قرین

در حقیقت جمع آب و آتش است        لاف عشق و آگهی از کفر ودین

دست زن بر  دامن دیوانگی             دور کن از خویش عقل دوربین

دیده خود بین خدا بین کی شود         گفتمت رمزی برو خود را مبین

عاشق آن باشد که نشناسد زهم        جنگ وصلح ولطف وقهرو مهر وکین

چنگ زن در حلقه زلف بتان            تابیابی معنی حبل والمتین

غافلی غافل که صیاد اجل                باکمان کین بود اندر کمین 

در درون حلقه وحدت مشرّف می شود هر مریدی گر پیرش متصل باشد به حق ، انتشار لطف حق در جمع باشد ودرک توحید هم دهند و هم ستانند و یکی از وصل حق ، رحمت الله میرسد ازهر دمی رحمانیِّتست واگر بازش دهند از دم رحیمیّتست از لطف حق ، اختیار و عشق خاکی درعالم ناسوت می بینی که غوغا می کند عالم معنی نگر گر ظرف باشد چه ها میکند از عشق حق ، گرشوی طالب و تسلیم پیر شاهد می شوی بر معرفت و فنا و محو گردی از خود و خودیت جذب حق ، گرتو نگزینی پیر حق را و نباشی دردور و برش و عاشق سالک نباشی  راه فردی می روی  در نزد حق ، تواگرانفرادی طالب آیی و تسلیم آوری  در حال سخت اضطرار بسیارسختست تو می دانی و حق .

نان پاره زمن بستان جان پاره نخواهد شد     آواره عشق ما آواره نخواهد شد

آن راکه منم خرقه عریان نشود هرگز          وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد

بیمار شود عاشق اما بنمی میرد                 ماه ار چه که لاغر شد استاره نخواهدشد

خاموش کن وچندین غمخواره مشو آخر       آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد

مارها گنج ترا دزدیده پنهان کرده اند ، وهم را همراه وهمسوی خود بنموده از ره برده اند ، زین تطاول نفس اماره پدیدار آمده ، خود فریبی  خود پرستی  خود خواهی برسر کار آمده ، نفس دنیا دوست عقل نو و روزانه گرفت ، عقل کل حق طلب در پرده شد در گنج پنهان جا گرفت ، توشدی در اسفل وازیاد بردی من حبل الورید ، نفس را اماره گشته ای از شاه دور این پیرهن کی خواهی درید .

ای خدای با عطای با وفا                   رحم کن بر عمر رفته در جفا

داد حق عمری که هرروز ی از آن       کس نداند قیمت آن در جهان

خرج کردم عمر خود را دم بدم             در دمیدم جمله را در زیر وبم

آه کز یاد  ره  و پرده عراق                 رفت از یادم دم تلخ فراق

وای کز تری  زیر افکنده خرد             خشک شد کشت دل من دل بمرد

وای کز آواز این بیست وچهار            کاروان بگذشت و بی گه شد نهار

ای خدا فریاد زین فریاد خواه              دادخواهم نه زکس زین داد خواه

دادخود از کس نیابم جز مگر             زآن که او از من به من نزدیکتر

کاین منی از وی رسد دم دم مرا          پس ورا بینم چو این شد کم مرا

همچو آن کاو با تو باشد زرشمر         سوی او داری نه سوی خود نظر 

آن دوتا مار سیاه از ازل بودن عصای دست تو ، آن عصا و سمت وسو وهم بوده از ازل پیوست تو ، جای گنج حق درونت دردلت  ونورعقل کل تاج کرمنا باشد بر سرت ، با گناهان مارها شد اژدها و گنج را بلعیده اند بی کلاه شد این سرت ، دل سیاهان دور کن از خود و از دور و برت همره و هم راه شو با اهل راه تا رسد جان در تنت ، پیر راه حق که باشد اولیا  اژدها راهمچو موسی می نماید او عصا ، پیر ما ای شیر ما ای میر ما از پس پرده رخت را می نما .

اژدها گشته ست آن مار سیاه             آن که کرمی بود افتاده به راه

اژدها و مار اندر دست تو                 شد عصا ای جان موسی مست تو

حکم خذها لاتخف دادت خدا               تا به دستت اژدها گردد عصا

هین ید وبیضا نما ای پادشاه              صبح نو بگشا زشبهای سیاه

خدمت اکسیر کن مس وار تو             جور می کش ای دل از دلدار تو

کیست دلدار اهل دل نیکو بدان            که چو روز وشب جهانند از جهان 

حضرت آدم شده روزاول آن گدا آینه ای در روبرو با پادشاه ، حضرت باریتعالی فرموده تا سجده کنید به عکس رویم در دلش ای اهل سما ، قاب این آینه جسم اوست که از خاک وگل است ، نفس در او صیقلی او نیست خاک بلکه اوبا نفخه ام جان و دل است ، او بود تصویر من با اوست همه ذاتم به همرای صفات ، من نمودم یک تصور آیتم در اوشده با حروف وکلمات ، نظرم کرده سفر یک آنی تا به خود برگردد آن نظرم ، چون نبودش زمان با یک آن ساختم من مکان به همرای  زمان با نظرم .

سجده کردند همه جزء ابلیس که در آن آینه دیده خدا را در قاب، سر فرودش ننمود آدم را و روی برتافت ا ز روی عتاب .

+ نوشته شده در  92/04/03ساعت 6:42 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

«هوحق»        

عشق حق ز امر قالوا بلی (گفتند بلی ) آندم وجود آمد به همراه کسی ، آن کس هم خود کسی هم بیکسی ، خلقت و مخلوق  را حق ازوجود  خود نمود ، خلق بی خود شد ز حق خود رو نمود .

آن زمان پیدا شده هجر و وصال آدمی ، درکنارش معنی ظلم و وفای آدمی ، زشت و زیبایی در آن دم رخ نمود ، سجده و تسبیح و ذکرش رو نمود ، پرسش حق خود زخود بود یک جواب ، گشت آدم در میانه تا شود سیخ وکباب .

آسمانها خلق شد تا بشنوند این سئوال و این جواب مستطاب ، بار این توحید را آدم سپس بر دوش داشت ، در درون آتش ولی لبهای خود خاموش داشت ، قرعه بر نامش فتاد و نی شده در نُیستان ، و زنفیرش هستی و رخ چنان چون نِیستان ، حال و احوالش فرود آمد شده در ممکنات ، در درون آدم و حیوان ونما و جامدات .

قطره بگریست که از بحر جداییم همه      بحر بر قطره بخندید که مائیم همه

همه عالم کلمات است بود معنی هو     درس اینست در این مکتب شاهانه ما

ساقی ومطرب و خمّارهمه یک بینی    گرشوی محرم خلوتگه میخانه ما

گربیایی به تماشاگه ویرانه ی ما        بینی از نیست معمّرشده کاشانه ما

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید     

وقتی ابد چشم ترا پیش از ازل می آفرید

وقتی زمین ناز ترا در آسمانها می کشید

وقتی عطش طعم ترا با اشک هایم می چشید

من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود ونه دلی   

 چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

یک آن شد این عاشق شدن دنیاهمان یک لحظه بود

آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد

آدم زمینی ترشد وعالم به آدم سجده کرد

من بودم وچشمان تو  نه آتشی و نه گلی

چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

حاج محمود درخصوص مداومت دعای (زیارت عاشورا) به احمد سفارش نموده و زیرلب زمزمه میکرد .

سلام حق بتو ای نور پاک اندر وجودم ، که حق بنهاد در بنیاد من نورت گردد که تا بود ونبودم ، سلامم بر تو باد پیر خرابات  که در من مانده ای همچون چراغی در شبانه  ، تویی نورخدا اندر دلم در من شده گنجی دفین همچون فسانه .
 سلام حق بتو فرزند زهرا (حسین جان) تویی خون خدا اندر دل ما ، سلام حق به آنهایی که ازتو فرو تر آمدن در باطن ما ،  بمان با ما که تا باقیست شب و روز ، ز تو گردد وجودما بتاریکی شب افروز ، عزای تو بزرگ است غمت جان کاه و دلسوز ، ترا پوشیده و مستور کرد اندر درون ما اماره ی  بسوءی غم اندوز، سماوات درون بی نورتو بی معنی و تار و جگر سوز .
 از آن گویند که اندر سماوات از غمت پر آه و زاریست ،
درآن جا که نباشد جای اندوه و غم و جای وصالست و شادیست ، خدا لعنت کند  بنیاد کرد تاریکی اماره و ظلم و ستم را ، کسی بنمود با تو و اهل تواین راه و رسم  را .

 چه بنمایم با یزید و ابن زیاد و شمر ملعون ، همه آنها شدن هزار و چارصد سال پیش مدفون ، بجوی شمر و یزید اندر درون خود و اندر زمانه ، مکن تو بی سبب زاری و این آه وفغانه ، درون تو گرفتن اولین تا پنجمینش جانت آن جای اقدس ، برون از تو گرفتن کعبه وطور سینا  و بیت المقدس ، حسین توشهیدست در درونت اگر کوشی رسی به نور پاکش با پاکی وتقدس ،جهاد اکبرست بیرون نما ازخود رزائل را دلت را پاکدار آنجای مقدس ، جهاد اصغرست آن پاک کردن کعبه را بیرون نمودن اشرار از بیت المقدس .

  توکه اندر درون ِ قلب خود صد شمر داری ، چرا هر دم به شمرو ابن مرجانه لعنت گذاری ، درونت شمر اندر لانه دل گزیده جای ومنزل ، تو را گوید طلب کن مال وملک و جاه وپاکی را بیرون کن تو از دل .

تولعنت می نما  شمر و یزید ولی اعمالشان  راتو بکن  ول   .تولعنت می کنی آنها ولی با کارخود نفسشان را میکنی خوشحال وخوشدل .

روز اول چون نشست  شاه در مقابل با گدا در روبرو ، قطره اندر بحر نه سخن بود و نه حرف بی گفتگو ،آن گدا خود دید وخود بین شد واز شه شد غافل آن مرید ، آن شجر بنشاند و آبش داد و نفس اماره یا  گندم خرید .

یار با خود در ازل ، بی ما ومن             عشق را می باختی با خویشتن

عاشق و معشوق خود بود او، دگر         جز به خود بر خود نمی شد جلوه گر

آمد از غیرت نوایی ساز کرد                 پرده ای را با دمش  دمساز کرد

چون صدای پرده اش اظهار شد            عالم از خواب عدم بیدار شد

هردو عالم جلوه ای زان یک صداست     این همه شور وشرر از آن جلوه خاست

رنگ با بیرنگ چون دمساز شد             این و آن از یکدیگر ممتاز شد

جلوه بی رنگ رنگی دادشان                 هریکی بر وفق استعدادشان

هریکی حیران شده در کار خویش          گام ننهاده ز استعداد بیش

ماهمه محبوس در کام خودیم                پای بند حلقه دام خودیم

 حزم ما و عقل ما وهوش ما                 چشم ما وذوق ما وگوش ما

بند محسوسات این سر گشته اند            ز اصل حس آنسری برگشته اند

جز کسی را کو عنایات ازل                   بگسلاند مرد را زین قید وغل

قطره ی نمش به یم واصل کند              یا که یم در قطره اش حاصل کند 

من حبابست درکنار سخره و ساحل در وجودش آب خیلی کم ولی بادش هواهش بس زیاد ، پیر آبست قطره است اندر دل دریا نداند فرق او خود را زدریا  ندارد خویشتن رااو بیاد .

ای خواجه یکی گردد خود بحر وحباب آخر       دربحر چه بسیاری این شکل حبابی را

القصه مکن باور افسانۀ واعظ را                 کی گوش کند عاقل هر بانگ غرابی را

برباد فنا تا ندهی گرد خودی را                     هرگز نتوان دید جمال احدی را

با خود نظری داشت که بر لوح رقم زد             کلک ازلی نقش جمال ابدی را

جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی                 بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را

در رقص در آید فلک از زمزمه عشق             چونانکه شتر بشنود آهنگ هدی را

ما از کتب عشق نخواندیم و ندیدیم                جز درس خط بیخودی و بیخردی را

یا بوسه مزن بر لب مینای محبت                   یا در خم توحید فکن نیک وبدی را

گل بزمگه خسروی آراست چو بشنید              از مرغ سحر زمزمه باربدی را

درویش بصد افسر شاهی نفروشد                  یک موی از این کهنه کلاه نمدی را

حق ندا فرمود در روز الست تو شنیدی حضرت آدم شدی یکباره مست ، مست و بی سر و بی پای ودمت کرده  خدا تا تو شوی باده پرست ، تو شنیدی این ندا را بنده ام خود پاک دار تا که در ذره ببینم روی خویش ، دل ترا دادست حق آیینه روی جلال پس شدی دیوار دنیا عقل کل را کرده زیرک   مصلحت اندیش ، حضرت آدم من و تو حضرت حوا نیز همرای ماست نفس می باشد و مارهم اماره دنیا پرست ، مار و حوا نیزدرهم شدن نفس اماره بسوء خود خواه وخود بین خود پرست .

نفس ما حوا ی ما و نفس مریدان پیرشان  ، نفس پیغمبر علی مرتضی و نفس علی زهرای حق نشان ، در وجود ما ومن اماره دارد کاشانه و آشیان ، پیر با اماره بسوء دشمن درستیز و  دور دارد مرید را از اغواهاتشان ، نفس پیر پیغمبرست و میرساند دست او دردست علی آن شاه خلقت بی نشان . 

چند و چون با پیر یعنی گمره ای  چند و چون با شیخ ره دان ابلهی ، تا توانی میگریز از همرهان در  راه مانده ره نرفته گربمانی از نفس خیلی فربه ای ، در کنار همرهان اهل راه آن طالبان راه حق و باصفا تو راه برو دور از گمرهی .

خطاب آمد زحق موسی تو برخیز ، زخود گرد و غبار ره سیاهی ها بدر ریز، تو با نعلین آن کفش گل آلوده روی قصر شهنشاه ، چرا رو از خضر بر تافتی رو کرده ای به طور سینا ، فقط مانده جوابت لن ترانی  توبشنو گوش گیر تا که بدانید ، توو امثال  را پاکی بر پاکان رساند  شما را جهل و تاریکی و ظلمات از آن درگاه براند .

تو موسی بوده ای با کفش گل آلوده ونا پاک ، تو یونس بوده ای با خشم و باحال غضب ناک ، تو یوسف بوده اندر چاه کنعان  دیده رحمان ، شده زندانی و امید رهایی بسته به یاری یاران . 

تا زنگ سيه زآينه دل نزدايد                                 عکس رخ دلدار در او خوش ننمايد

در طرف چمن گرنکند جلوه رخ دوست                    بر برگ گلي اين همه بلبل نسرايد

نور ازلي گر ندمد از رخ ليلي                                 از گردش چشمي دل مجنون نربايد

هرکو نکند بندگي پير خرابات                                 بر روي دلش جان در معني نگشايد

آئين طريقت بحقيقت بجز اين نيست                       کز شادي و غم راحت و رنجت نفزايد

چند سال از پیاله گرفتن احمد می گذشت روزی از حاج محمود در خصوص تاریخچه فقری او پرسش نمود وجوابش را اینگونه شنید .سی سال تا کنون گام می زنم

یک شبی در خواب بر دیواردیدم  قاب عکس پیررا بعد پروازش مطهّر چند سالی بس مدید ، آن عزیزبا کرم در قاب خود دلبری بنمود باچشمها و تا بجنباند مرا در آن جهید ،
بعد آن دیدم شده شیخی دلیربا خنده ای درمیان قاب بجایش جاگزین ، چونکه ازپرواز هر دوشان سالها بگذشته بود خوابم به غفلت شد با تعبیراتی عجین ،سالهای دیگری بگذشت ازآن تا شبی ازشبهای تاریکم بگشودن دری ونور تاریکی درید ، شیخ را در خواب دیدم بس عزیز وبس کریم از جا پریدم او مراچون مادری فرزند را در بر کشید ، قصد من این بود تا دستش ببوسم لیک او خشک لبهایم طلب بنمود وز لبان او لبم آبی چشید ،  بعد آن دستم گرفته برد او بر آسمان حبل من شد تا رسم به آندیارو رخت من او می کشید ، آن عجوزه پیر دنیا فروش درآن شبم اوبمن  داده نشان تا نگردم من هم از گمرهان و خط فاصل می کشید ، بعد هنگام وداع چون کودکی که گشته از مادر جدا گفتم نکن من را رها او داده قول ونشان خود را در قاب مطهّر در کشید.
 

 دردا که بی حضور می و دور جام                سی سال روزگار همه صبح و شام ما

ساقی چو یک اشاره شد از پیر می فروش      لب ریز ساخت از می توحید جام ما 

ما را که لعل یار بکام است و می بدور           دورسپر گو که نگردد بکام ما

در پیشگاه میکده ما را کنید خاک                 شاید که بوی باده رسد بر مشام ما

وحدت رموز مستی و اسرار عاشقی             یکسر توان شناخت ز طرز کلام ما
   سالهای سخت ما می گذرد همچو دمی پیش مردان خدا چونکه لطیفند و بیرون ز زمان ، ماکه در نفس مقیمیم ودر حول تضاد گیر زمان سخت سنگین و ضخیم مانده و گویند پیران که بمان ، تاکه خود را برهانی ز بد ونیک و ننگ و ز نام با لطف لطیف آیی بر مان ، سالها می گذرد در طلب دیداریم چونکه چند لحظه بود در برشان و من و تو سخت شدیم و دنیا بر ما گذران . پس بیا طبق دستور کنیم کار و انجام نمائیم فرایض و متابع بشویم با همتشان ،  تا که در باقی وقت از یار بیابیم ره وز دوست ببینیم نشان . 

دل بی تو تمنّا نکند کوی منا را          زیرا که صفائی نبود بی تو صفا را

ایدوست مرانم زدرخویش خدا را        کزپیش نرانند شهان خیل گدا را

بازآی که تافرش کنم دیده براهت       حیف است که برخاک نهی آن کف پا را

ازدست مده باده که این صیقل ارواح   بزداید از آئینه دل زنگ ریا را

زاهد توورب ارنی این چه تمناست     با دیده خود بین نتوان دید خدا را

هرگز نبری راه بسرمنزل الا            تا مرحله پیما نشوی وادی لا را

چون دور بعاشق برسد ساقی دوران   دردور تسلسُل فکند جام بلا

از درد منالید که مردان ره عشق      بادرد بسازند و نخواهند دوا را
  ازهمان شب حضرت درویش مطهّر دلبری بنموده لطفش رو نمود از مسیر فقریم آگه نمود ، قبل آن به هرکجا سر می زدم و هرکجا داد سخن در می زدم ، بعد آنشب خاکساری گشته راهم ای رفیق  ، هیج فرقی نیست در وادی عرفان بهراهل راه این را می گویم دقیق ، هرکسی در مسلکی بهرصفا وپاکی تقرّب سوی حق بکار خدمت است ، این نگو راه رسیدن قرب حق خیلی اندک است ، راه ها را مقصد وپایان شان آنجا بود، لیک فرقش راه کوتاه ومستقیم و متصل زیبا بود ،من نگویم خدمت زاهد گزین یا می فروش ، هرکه حالت خوش کند در خدمتش چالاک باش .

+ نوشته شده در  91/09/17ساعت 6:19 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

 «هوحق»        

 آسمانها و زمین یک سیب دان             کز درخت قدرت حق شد عیان

تو چو کرمی در میان سیب در              وز درخت وباغبانی بی خبر

آن یکی کرمی دگر در سیب هم             لیک جانش از برون صاحب علم

جنبش او وا شکافد سیب را                 بر نتابد سیب آن آسیب را

بر دریده جنبش او پرده ها                  صورتش کرم است و معنی اژدها

حاج محمود در اولین دیدارش پس از پیاله گرفتن احمد بعد از مبارکباد او را به لازم بودن رعایت اصول فقر سفارش نموده وفرمانبری از پیروشیخش را یاد آوری و خود را فقط خضرو رفیق رای  اواعلام نموده  وگفت که کارش را درست به انجام رسانیده  .

شروع به مثنوی خوانی و کلام بحرطویل کرد .

در هوای غیب مرغی می پرد                   سایه او بر زمین می گسترد

جسم سایه ی سایه ی سایه ی دل است      جسم کی اندر خور پایه ی دل است

جان نهان اندر خلا همچون سجاف            تن تقلب می کند زیر لحاف

روح چون مِن اَمرربّی مختفی است           هر مثالی که بگویم منتفی است

ای عجب کو لعل شکر بار او                   و آن جوابات خوش و اسرار او

ای عجب کو آن دم چون ذوالفقار             آن که کردی عقلها را بی قرار

چونکه زاغان خیمه بر بهمن زدند            بلبلان پنهان شدند و تن زدند

چند همچون فاخته ی کاشانه جو              کو و کو و کو و کو وکو وکو 

چون غباری ما همه  اندر دل نوریم  لیک زیر لحاف ، نفس اماره کرباسی  و نفس لوامه پنبه ست برافکن تو لحاف .

ذره ای همچون غباری در لحافی در شده در آسمان ، چرخ می خور روزنی بگشا که بینی خورشید را در کهکشان ، حفره کن تو این لحاف ویا که بنما تو سجاف و برگشاه بال و خود را وارهان .

چند دعوای  مجازی بر سر کهنه لحاف و ملا نصرالدّین بی خبر اندر میان ، تا که بربایند لحافش را شود در سوز وسرما سر گران او ناگهان ، پای دل در چهارمین چرخ فلک در آسمان ، سایه سایه تا بیایه در دلم زیر حجاب و جسمان .

من اگر طالب نباشم و نکوشم تا بیابم حبل را آن ریسمان ، من ندانم من نگویم من نفهم رای آسمان ، این جهان زندان وما در آن شدیم در بندی گران .

هست قرآن حالهای انبیا                    ماهیان بحر پاک کبریا

چون تو در قرآن حق بگریختی           با روان انبیا آمیختی

ور پذیرایی چو بر خوانی قصص        مرغ جانت تنگ آید در قفس

مرغ کاو اندرقفس زندانی است           می نجوید رستن از نادانی است

شیر را خرگوش در زندان نشاند         ننگ شیری کاو ز خرگوشی بماند 

درچنان تنگی و آنگه این عجب          فخر دین خواهد که گویندش لقب

نفس خرگوشت به صحرا در چرا        تو به قعر این چه  چون و چرا

عاشق رنج است نادان تا ابد             خیز لا اُقسِمُ بخوان تا فی کبد

ای که جان را بهر تن می سوختی      سوختی جان را وتن افروختی 

سوختم من سوخته خواهد کسی         تا ز من آتش زند اندر خسی

 جانهای بسته اندر آب وگِل                 چون رهند از آب وگِلها شاد دل

در هوای عشق حق رقصان شوند       همچو قرص بدر بی نقصان شوند

بگذریم از این همه شعر وقصص ، تو بگو احمد که تا تازه کنم من یک نفس ، روز اول دست تو در دست پیرت  وشاهدان خضر رهت و پیر دلیلت ، بیعتی از تو ستاندن پیر در رای چه و انّما یبایعون از بهر که بودت.   

باز من گویم که پیرفرمودت اول راهی پا محکم در شریعت می کنی ، توبه ات را تو نصوح می گردی باور می کنی ، ذکرهایت با توسّل وفکرهایت با توکلّ و کارهایت با تمرکز می کنی . 

پیرما مولا علی مرتضی این فقر را بنیاد کرد با ادب این راه را طی می کنی ، اولین گل را در این باغ وچمن سلمان شکُفت فرموده اند مولا باو احوال خود پنهان می کنی ، بعد او روشنعلیشاه کابلی جان فدا بنمود اندر کربلا در رکاب مولا حسین ابن علی  توخود را مهیا می کنی .

  یک شبی در خواب یا اطوار سیر این امتحان وُهُم لا یُفتَنُون جان سپر خواهی نمود درکربلا ایشان را زیارت می کنی  . پیرگفتن که صاحب بیعت بود آقا حجت ابن الحسن امام عصر وزمان خلیفه الله است توسرباز آن حضرت شده نفس خود قربان می کنی .

سالکان راه حق اندر طریقت  طالبان کوی حق اندر حقیقت عاشقان سرّ حقیقت و طالبان دریای معرفت بشنوید قول پیغمبررا در این خبر .

اَشّریَعة اقوالی والطّریقة افعالی وَالحَقیقةُ احوالی وَالمَعرفة رأس مالی وَالعقلُ اصل دینی وَالحُبُّ عَصَائی وَالشوَقُ مرکَبی وَالخوفُ رفیقی والعِلمُ صلاحی وَالحِلمُ صاحِبی وَالتَوکُلُ زادی وَالقناعَة کَنزی وَالصدق منزلی وَالیقین ماوائی وَالفقرُفخری 

نخستین مرد را تجرید باید             ز دون حق بدل تفرید آید

به پیوند قناعت بایدش کرد             بفقروفاقه باید بودنش مرد

لباس فقررابر دوش و برتن            درخت حرص راازبیخ بر کن

اگرچیزی بود درملک درویش         بمقدار درم یا کم از آن بیش

زملک خویش بیرون تا نیابد           حجاب از پیش وپس تاکی گشاید

مقام فقرکان عالی مقام است           منی وما درآن منزل حرام است

بجز صادق نیابد ره بدانسوی          بجز عاشق نگنجد کس در آن کوی

بدانکه عشق اندر دل قدیم است       جگر پر خون ز درد او عظیم است    

از صراط المستقیم فقر میگویم سخن از راهی بسوی کوی یار، و از ظهور زاویه و انحراف از خط باریک مسیر آن دیار ، راه مولامان علی ازعرش می آید ندا لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار ، پیر راه بگزیده ای قطارکش بر روی ریل منتهی به آن شه دولدول سوار .

نه بود که چپ روی نه راست با میل و هوا در باغ و راغ و مرغزار ، همچو مو باریک و چون تیغ تیز و یک خط یعنی ندارد رای او  شرق و غرب و گشت و گذار ، زاویه با راه پیری که بود مجذوب حق یعنی هلاک و جان بدر بردند افراد قلیلی و انگشتان  شمار .

  آن یکی آمد در یاری بزد                    گفت یارش کیستی ای معتمد

گفت من گفتش برو هنگام نیست            بر چنین خوانی مقام خام نیست

خام را جز آتش درد و فراق                 که پزد که وارهاند از نفاق

رفت آن مسکین و سالی در سفر           در فراق یار سوزید از شرر

پخته شد آن سوخته پس باز گشت          باز گرد خانه انباز گشت

حلقه زد بر در به صد ترس وادب           تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب

بانگ زد یارش که بر در کیست آن         گفت بر در هم تویی ای دلستان

گفت اکنون چون منی ای من در آ          نیست گنجایی دو من در یک سرا    

 چند نفر گفتم از آنهایی نبردند جان و گم گشتن دراطراف راه با نفس اماره پرزرق و با بود وباد  . زحمت صد ساله را در یک شبی با حیله ای بر باد داد ای دو صد لعنت بر این دنیا طلب اماره باد .            

  شرم کردم من زخود از گفتنم من کجا حرف مشایخ بهر نمونه برده ام  ، آن یکی از پیر فرمانبر نبود او فریب دنیا خورده و سیلی و نه ره می سپرد ،  آن یکی خود را با او دیده هم تراز ، تا به آخرگام  از آن درگاه او نشنید راز .

گرنباشد سایه ی پیر بر تو گول         پس ترا سر گشته دارد بانگ غول

غولت از ره افکند اندر گزند               از تو داهی تر در این ره بس بدند

از نبی بشنو ضلال رهروان                که چسان کرد آن بلیس بد روان

صد هزاران ساله راه ازجاده دور         بردشان و کردشان ادبار عور

گردن خر گیر و سوی راه کش             سوی ره بانان و راه دانان خوش

هرکسی در طاعتی بگریختند                خویشتن را مخلصی انگیختند

تو برو در سایه ی عاقل گریز               تا رهی ز آن دشمن پنهان ستیز

عقل دنیا دوستت بفروش و عقل پیِِرِ راه خر ، عقل پیرِ راه  نور است و عقل تو ومن چون عقل خر ، عقل خر در بند روز و روزی و آب وعلف ، عقل پیر در بند دنیا نیست و در بند تلف .

عقل من در بند  روز وعقل پیر در یوم الدّین ، عقل تو دنیا  طلب و عقل پیرت در صراط واِیّاکَ نَعبُد ونَستعَین، تا به کی خواهم چریدن در میان باغ نفس ، پس چه وقت خواهم پریدن از میان این قفس ، بند زور و بند زر و بند زن باشی در این کهنه سرا ، بند بکسل باش آزاد و بپربیرون شو زین محنت سرا .

میخهای آرزو کوبیده ای بر پیکر تابوت خود با قند شکن ، میخها بر کن علایق را ببر آمال ها را در شکن ، دوستی با اهل دنیا کرده خصم مادر زاد شد ، آشیانه در فکندی همنشینت عقرب جراره شد .

دوستی با اهل دل بنما و همراهی گزین ، تا ببینی تو چه دل سوزند در این ویران نشین ، عقل اهل راه را با عقل خود همراه کن خود وارهان ، عقل دنیا دوست را در راه دوست قربان نما دورشو از اندوهان .

آتش عشقم بسوخت خرقهَ طاعاترا                  سیل جنون در ربود رخت عباداترا   

مسئله عشق نیست در خور شرح وبیان            به که بیکسو نهند لفظ وعباراترا

دامن خلوت زدست کی دهدآنکوکه یافت           در دل شبهای تار ذوق مناجاترا

جای دهید امشبم مسجدیان تا سحر                   مستم وگم کرده ام راه خراباترا

دوش تفرّج کنان خوش ز حرم تا بدیر               رفتم و کردم تمام سیر مقاماترا

غیر خیالات نیست عالم و ما کرده ایم                از دَم پیر مغان رفع خیالاترا

خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل                    هر نفسی میکنند سیر سما واترا

درسر بازارعشق کس نخرد ای عزیز               از تو بیک جو هزار کشف و کراماترا

وحدت ازاین پس مده دامن رندان زدست             صرف خرابات کن جملهَ اوقاترا 

گرکه خواهی بگذری از این گُدار  ، سر به زیر آور قدمها می شمار ، آن حجابی  پرده گشته و دلت مستور کرد ، باعثش بد کردن و بددیدن و بدگفتن و استماع صحبت منفور کرد.

کس در این دنیا نباشد خوب و یا گویند بدست ، کرده ها اعمال ها خوب وبدست ، نفس اماره از  بِما اَغوَیتَنی دیو رجیم  در درونش فکرها ی تیره و پندارهاست ، و برون ریزش بود لَاغوِینهمُ اَجمَعین  کرده ها کردارهاست ،  

   توتبرّا جو درون را پاک دارتا نگردی دور ازنفخه فیه من روح  ، روی روز ازل دور از دویی و اماره ی بسوء  .

ز امر ( اَلَستُ بِرَبکُم ) آیا پروردگارشما نیستم  حضرت حق خود زخود پرسید آی (من کیستم ) کس نیستش ، لازم آمد آن خطاب و پرسشش را یک جواب کس نیستش .
درهمان جا رخ نموده هم زمان وهم مکان از نور او ، تا کسی گوید جواب آن مبارک نطق او ، نور او اندر تلاطم بحردر توحید ساخت ،  عشق آمد هم وصال و هم فراق و هجر ساخت ، هرکسی گوید جوابش غیر اوست ، او نمی باشد نه خود نه غیر دوست ، آن جدایی بهر پرسش و جوابش لازم است ، آن جدایی را کشش و ارتباطش لازم است .    

 

      

    

+ نوشته شده در  91/07/08ساعت 11:7 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

هوالحق                 

چهارمینش از پیاله عشق بود

ز عشق نور رحمانی شرر جست       باخگر ارض را تصویر ها بست

العشقُ ثابت فی القلب زلیخا مِن حُسنِ یوسف

با دو عالم عشق را بیگانگی          اندر او هفتاد و دو دیوانگی

سخت پنهان است و پیدا حیرتش      جان سلطانان جان در حسرتش

غیر هفتاد ودو ملّت کیش او           تخت شاهان تخته بندی پیش او

مطرب عشق این زند وقت سماع     بندگی بند و خداوندی صداع

پس چه باشد عشق  دریای عدم      در شکسته عقل را آن جا قدم

هر چه گویی ای دم هستی  از آن     پرده ی دیگر بر او بستی بدان

آفت ادراک آن قال است وحال         خون بخون شستن محال است ومحال

عاشق و مستی و بگشاده زبان       الله  الله  اشتری بر ناودان

عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست         عشق کار پردلان و پهلوانست ای پسر

هرکی اومرعاشقان وصادقان رابنده شد        خسرو وشاهنشه و صاحب قرانست ای پسر

این جهان پرفسون ازعشق تا نفریبدت         کاین جهان بی وفا از توجهانست ای پسر

گرروی برآسمان هفتمین ادریس وار           عشق جانان سخت نیکونردبانست ای پسر

عشق را از من مپرس از عشق پرس          عشق در گفتن چو ابر دُر فشانست ای پسر

ترجمانی من وصد چون منش محتاج نیست   درحقایق عشق خود در ترجمانست ای پسر

پنجمینش از پیاله زمین بود

زمین را قدر از آن گردیده پیدا            کز آن شد آدم خاکی هویدا

الله الّذی جَعَلَ لَکُم الارضَ قَرارأ  هُوالّذی خَلَکُم مِن تُراب 

خاک امین و هرچه در وی کاشتی      بی خیانت جنس آن برداشتی

این امانت ز آن امانت یافته است        کافتاب عدل بر وی تافته است

گنج مخفی بود ز پری جوش کرد       خاک را سلطان اطلس پوش کرد

 تا بگوش خاک حق چه خوانده است   کاو مراقب گشت و خاموش مانده است

گندم از بالا به زیر خاک شد              بعد از آن  او خوشه و چالاک شد

دانه هر میوه آمد در زمین                بعد از آن سر ها بر آورد از دفین

از تواضع چون ز گردون شد به زیر    گشت جزو آدمی حی دلیر

پس صفات آدمی شد آن جماد             بر فراز عرش پران گشت شاد

کز جهان زنده ز اول آمدیم                 باز از پستی سوی بالا شدیم

جمله اجزا در تحرک در سکون        ناطقان کإنا الیه راجعون

ششمینش از پیاله آسمان بود

سما را رفعتی گر هست چاره           شود روزی که گردد پاره پاره

اِذاسّماء انشقَت وَ اَذِنت لِربّها وَحَقّت

قطره ای کزبحر وحدت شد سفیر            هفت بحر آن قطره را باشد اسیر

گرکف خاکی شود چالاک او                     پیش خاکش سر نهد افلاک او

خاک آدم چون که شد چالاک حق               پیش خاکش سر نهد املاک حق

السّماء انشقَت آخر از چه بود                 از یکی چشمی که خاکی بر گشود

پس معیّن شد که تعزُّ من تشاء                خاکی را گفت پر ها بر گشا

هفتمینش  از پیاله شریعت بود

شریعت گر نبودی انبیاء را                     طریقت کی رسیدی اولیاء را

یا ایهاالذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم

شریعت پوست مغز آمد حقیقت             میان این و آن باشد طریقت

تبه گردد سراسر مغز بادام                  گرش از پوست بیرون آوری خام

ولی تا با خودی زنهار زنهار               عبارات شریعت را نگه دار

به دنیا حکم تن باشد شریعت               قیامت حکم جان باشد حقیقت

به تن کار شریعت کن تمامت                که نافع علم جان شد در قیامت

عمل در علم باید در شریعت               که نبود خوب صورت بی حقیقت

با شریعت کار تن را تا برد بار سلوک ، با طریقت کار دل تا بگذرد از راه عقول ، با حقیقت دل رسد به جان خود ، معرفت بیند به چشم یار خود .

هشتمینش از پیاله طریقت بود

طریقت راست شد در منزل اصل              رضا را با شریعت گر کنی وصل

رَضیَ الله عنهم و رضواعنه ذلک لِمَن حَشِیَ ربَّه

سئوالی چند کردم از حکیمی                سئوال نیک هست از علم نیمی

شریعت چیست گفتم گفت بسیار             برای خود به امر حق کنی کار

بگفتم چیست مقصود از شریعت            بگفتا آن که در یابی طریقت

بدو گفتم طریقت چیست گفتن                بگفتا رو بسوی دوست رفتن

بگفتم چیست پایان طریقت                   بگفتا هست پایانش حقیقت

بگفتم از حقیقت چیست حاصل              بگفتا آن که گردد جانت واصل

بدو گفتم چه باشد وصل با جان             بگفتا وصل جان را قرب حق دان

بگفتم قرب حق از چیست امروز           بگفت از بُعد نفس و آه دلسوز

نهمینش از پیاله حقیقت بود

مکن حق را بباطل گر تو مردی            حقیقت را طلب گر ره نوردی

وُلاتَلبُسوالحق بالباطِل وَتکتمُوالحَق وَاَنتم تعلمون

حقیقت خود مقام ذات حق دان             شده جامع میان کفر و ایمان

همه با او ولی او از همه دور            به زیر قبّه های ستر مستور

اگر تو عاشقی اندر حقیقت                نشان خواهند از تو در طریقت

نشانش چیست ترک خویش گفتن        شدن قربان و ترک کیش گفتن

دههمینش از پیاله معرفت بود

بامرش گر کمر بندی تو محکم          به نفیش می کنی امر دو عالم

اَقیم الصّلاةَ وَ اَمر بالمعروف وَالنهّی عَن المنکرِ وَاصبر ما اصابَکَ اِنّ ذلک من عزمِ الامُور

آفتاب معرفت را نقل نیست              مشرق او غیر جان و عقل نیست

مست شدند عارفان مطرب معرفت بیا              زود بگو رباعیی سپس درآ  بگیر دف

عقل وعشق ومعرفت شد نردبان بام حق          لیک حق را در حقیقت نردبانی دیگرست

شب روان از شاه عقل و پاسبان آن سو شوند   لیک آن جان را از آن سو پاسبانی دیگرست

هرکه نادان ساخت خود را پیش او دانا شود     ور بر او دانش فروشد غیرتش نادان کند

هر که در آبی گریزد ز امر او آتش شود         هر که در آتش شود از بهر او ریحان کند

هر که از وی خرقه پوشد بر کشد خرقه فلک   هر که از وی لقمه یابد حکمتش لقمان کند

یازدهمینش از پیاله موت بود

زمانی  می توانی گشت احیاء       زفانی وارهی از شر اعداء

اِنّانحنُ المُوتی وَ نکتبُ ما قدَمو وَآثارَهم و کُل شئ احصینا هُ فی اِمام ٍمُبین

جان بسی کندی و اندر پرده ای            زانک مردن اصل بود نا ورده ای

تا نمیری نیست جان کندن تمام            بی کمال نردبان نایی به بام

چون نمردی گشت جان کندن دراز        مات شو در صبح ای شمع تراز

گرز بر خود زن منی در هم شکن         زانک پنبهَ گوش آمد چشم تن

گرز بر خود می زنی خود ای دنی        عکس تست اندر فعالم این منی

بی حجابت باید آن  ای ذولباب            مرگ را بگزین و بر دران حجاب 

نه چنان مرگی که در گوری روی        مرگ تبدیلی که در نوری روی

بهر این گفت آن رسول خوش پیام       رمز موتوا قبل موت یا کرام

هم چنانک مرده ام من قبل موت         زان طرف آورده ام این صیت وصوت

پس قیامت شو قیامت را ببین             دیدن هر چیز را شرطست این

عقل گردی عقل را دانی کمال             عشق گردی عشق را دانی ذبال 

دوازدهم از پیاله پیرو مرشد بود

وَجهُ الله گواه جِبرائیلِ شاهد  چهاردَه عَدَدِ مُخاطِب واحدِ وَحهُ اللهِ عَلیَ عُشرٍ علی کُلّ شیئِِ هالکِ الاوَجهَهُ 

بنوش از دست مُرشد شربت وآب     که تا ایمن بگردی از تاب وتاب

ز راستی شرابأ طهورا خوری         زدست ساقی کوثر به یوم حساب

اِنّ الابَراریشرَبُونَ مِن کاءسٍ کانَ مزاجُها کافورأ عینأ یشرَبُ بها عبادالله یفَجّرونَها تفجیرأ وسَقیهُم رَبَّهَم شرابأ طهورأ  الیومَ اَکمَلتُ لَکُم دینکُم واتممَتَ عَلیکُم نعمتی وُ رَضیتَ لَکُمُ الاسلامَ دینا

شراب بی خودی درکش زمانی           مگر از دست خود یابی امانی

بخور می تا ز خویشت وارهاند           وجود قطره با دریا رساند

شرابی خورکه جامش روی یار است    پیاله چشم مست باده خوار است

شرابی خور زجام  وجه باقی              سقاهم ربّهم  اوراست ساقی

طهور آن می بود کز لوث هستی         تورا پاکی دهد  در وقت مستی

همه عالم چو یک خمخانهَ اوست         دل هر ذره ای پیمانهَ  اوست   

خرد مست و ملائک مست وجان مست  هوا مست و زمین مست آسمان مست

ملائک خورده صاف از کوزه پاک        یه جرعه ریخته دُردی بر این خاک

ز بوی جرعه ای که افتاد بر خاک         بر آمد آدمی تا شد بر افلاک

یکی از جرعه ای گردیده صادق           یکی از یک صراحی گشته عاشق

یکی دیگر فرو برده به یک بار           می و میخانه و ساقی و میخوار

شده فارغ ز زهد خشک وطامات         گرفته دامن پیر خرابات   

  

+ نوشته شده در  91/07/01ساعت 7:31 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

هوالحق 

هرکه با پیرش یکی بودست پیر با او یکیست ، ورنبودست او با پیرش یکی پیر با او اندکیست ،  اندک هم باشد اضافه تا که او پیدا کند راه خود ور نه پیرش فراری میشود از او چهار تکیست ، تو برادر هر کسی بد گفت از شیخ ورهت گوش خود را گو نشنو تا نگردی تفتکی ، هر کسی در صدق  تمجیدی کند از راه و از پیران تو او چنین گوید  راه من با راه تو باشد یکی  .

جز مقام راستی یک دم مه ایست           هیچ لالا مرد را چون چشم نیست

کور اگر از پند پالوده شود                   هردمی او باز آلوده شود

عمر ها باید به نادر گاه گاه                  تا که بینا از قضا افتد به چاه

پس دو چشم روشن ای صاحب نظر       مر ترا صد مادر است و صد پدر

ای دریغا ره زنان بنشسته اند               صد گره زیر زبانم بسته اند

همچنین اشکسته بسته گفتنی است        حق کند آخر درستش کاو غنی است   

 زین سبب  پیران ما دوری گزیدند در میان راه از در ماندگان در نفس خود بی فوت زمان ، این نه از کینه و بغض است و نمی باشد نفس اماره دخیل این را بدان ، این بریدن  از همرهی  که سوار نفس اماره شد  قطع بنمودن پای اسب نفس او باشد تو بدان ، راه تو اینست که تولّا با حق کنی و تبّرا از نفس شیطان این نشان .

داستان خضر وموسی را  هذا فِراقُ بینی و بینک  وقت جدایی میان من وتوست فرموده شده اندر قرآن ، حضرت خضر نبی آن یاور اهل سلوک کی شود با بغض وکینه یار وجفت ای همرهان . امتحان وداوری بگذار زود خودنمایی و منیّت با خضر باد از تودور تا نگردی سرگران .

حیله های تیره اندر داوری                   پیش بینایان چرا می آوری

هرچه دردل داری از مکرو رموز          پیش ما رسواست و پیدا همچو روز

که هلا پیش سلیمان مور باش               تا بنشکافد ترا این دور باش  

از جدایی باز می رانی سخن                هر چه خواهی کن ولیکن ای مکن

در سخن آباد این دم راه شد                 گفت امکان نیست چون بیگاه شد

پوستها گفتیم و مغز آمد دفین               گر بمانیم این نماند اینچنین  

 حضرت پیر مطهّر علیشاه همرهان را ره نمود از مسیر ومسلک و راه  طریق آگه نمود . رفته اند بعضی کسانی از نیمه راه ، راه را سمتی دگر رفتن اندر کوره را ، نفس ایشان مکر بنموده آنها را فریفت ، خویشتن ره دانتر از پیرش نمود  ای وای شگفت .

از مبارک دستشان خوردن  حلوا تنتران ، حضرتش نا گفته ارنی شیخی بگفتش لن تران ، هدیه کرد ریش و گیسو ها بریده در پاکت بسته بند ، این ندانسته که نفس خود آزاد کرده باطن را به بند .

  آن یکی خود را شیک و خوش بو نمود ، اوبدید پیرچه خواستیم و چه شد جلوه ببو نمود ، آن بنا بنموده در شهر خانقاه ، پیر را دعوت نمود زود تر بیا ، نفس اماره بر او قالب نمود ، از همان وادی پیرش او را رد نمود .آن یکی از اولش با او نبود چون که با اعداد وجفر و رمل کامل می نمود

ای خنک آن مرد کز خود رسته شد             در وجود زنده ای پیوسته شد

وای آن زنده که با مرده نشست                 مرده گشت و زندگی از وی بجست

چون به راه پیر شان  باور نبود ، راه رفتن طی نمودن با اماره بسوء چه سود .

 این زن ومردی که نفس است وخرد          نیک بایسته ست بهر نیک وبد

وین دو بایسته در این خاکی سرا             روز وشب در جنگ و اندر ماجرا

زن همی خواهد هویج خانگاه                 یعنی آب رو ونان و خوان و جاه

نفس همچون زن پی چاره گری               گاه خاکی گاه جوید سروری

عقل خود زین فکر ها آگاه نیست             در دماغش جز غم الله نیست 

شیخ اگر لغزید وپیرش او را با هر راه و شیوه دک نمود ، بهرآنکه سر اگر گَنده شود کل بدن  را خواهد مندک نمود ، چون اطاعت لازم آمد در طریق می برد فرمان شیخش هر مرید ، کل امراض نفوس از شیخ رد می رود اندر دل طفلک مرید ، چونکه نفس هر مرید تازه کار باز می دارد ورا از راه یار ، لیک او خوش می رود در راه نفس خوشتر آنکه او رود با فرمان وتابع ز شیخ دل فگار .

یاد آن روزی در ایّام نخست اندر پی کسب کمال ، که شدم همرای شیخی که نبوده او را اتّصال ، درخصوص خفتن  شب و فلان پرسش نمودم و کردم سئوال ، گفت آن دراسلام و شرع مبین این کار گردیده حلال ، بعد ازآن تا مدت همراهیش حتی شبی بیدار بودن شد ملال ، نفس دستور موافق را شنید از شیخ و گفتا حمد ذوالجلال .

آنچه منصب می کند با جاهلان            از فضیحت کی کند صد ارسلان

عیب اومخفی است چون آلت نیافت      مارش ازسوراخ برصحرا شتافت

ره نمی داند قلاوزی کند                    جان زشت او جهان سوزی کند

که بیا تا ماه بنمایم ترا                       ماه را هرگز ندید آن مفتری

حضرت مطهّرعلیشاه در زمانش بود پیر برنا و رشید ، تا زمانی که رخ ماهش اندر نقاب خاک تربت می کشید  ، همرهان جزء چند بیره محو وجودش وفانی و فدایی بوده اند ، کل جامع فقر وعرفان آن جناب و خاکساران را  ام السّلاسل دانسته اند .

کبر وکفر آن سان ببست آن راه را               که نیارد کرد ظاهر آه را

گفت اغلا لاً فهم به مُقمَحُون                      نیست آن اغلال بر ما از برون

خَلفَهُم سدأ فَأغشینا هُم                             می نبیند بند را پیش وپس او

بند آهن را توان کردن جدا                        بند غیبی را نداند کس دوا

تن همی نازد به خوبی جمال                     روح پنهان کرد فر و پر و بال

گویدش ای مزبله تو کیستی                     یک دو روز از پرتو من زیستی

 گرم دارانت تو را گوری کنند                  طعمه ی موران و مارانت کنند   

 این قوس قزح زیبا تنها در دیدهً  بینای ما است نه در آسمان ، آگاهی کامل زمانی دست می دهد که از خود بینی هیچ اثری به جا نمانده باشد ، فقط هنگامی هیچ شویم ، همه چیز می شویم .

حاج محمود سخن را عوض نموده وادامه داد

ماده چیست ؟ صورتی از انرژی که ظهور خارجی پیدا می نماید ، مثل بدن ما که دلیل حیات و قوای ذهنی ما می باشد ، زندگی ماده و تکامل آن که اتم متولد میگردد و رشد می نماید و سپس می میرد توسط دانشمندان  فیزیک اثبات گردیده است .

حتی ثابت نموده اند که فلزات خستگی را تجربه می نمایند و از ادامه واکنشهای عادی در مقابل بعضی محرکات ناتوان میگردند و پس از استراحت دوباره به حال اول بر می گردند و ثابت نموده اند که حساسیت فلزات در برابر سموم و فشار ها وجود خارجی دارد .

ماده که باطن آن حیات است با حیات که ظاهر آن ماده است یکی می باشد .

اثیر چیست ؟ تموّج و حرکت گردبادی که ماده را می سازد که بدون بُعد و وزن می باشد

باد را بی چشم اگر بینش نداد               فرق چون می کرد اندر قوم عاد

آتش نمرود را گر چشم نیست               با خلیلش چون تجشم کردنی است

گر نبودی نیل را آن نور دید                 از چه قبطی را زسبطی می گزید

گر نه کوه وسنگ با دیدار شد               پس چرا داود را او یار شد

این زمین را گر نبودی چشم جان           از چه قارون را فرو خورد آن چنان

سنگ ریزه گر نبودی دیده ور              چون گواهی دادی اندر مشت در 

گر نبودی چشم دل حنانه را                 چون بدیدی هجر آن فرزانه را

استن حنانه از هجر رسول                  ناله می زد همچو ارباب عقول

گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون         گفت جانم از فراقت گشته خون

هر که را باشد زیزدان کار و بار           یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار

آن که او را نبود از اسرار  داد             کی کند تصدیق او ناله جماد

قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما    مفتاح شو مفتاح را دندانه شو

بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را    کمتر زچوبی نیستی  حنانه شو

ای حضرت آدم به اثبات خلقت تو  بکوش ، یا نوح پیمبر به شکرانه دنیا بفروش ، ایوب به صابران بده فتح و ظفر راتو نشان  ، یا ابراهیم تخم محبت به دلها بنشان ، اسماعیل به ذبح وقربان بدهد درس رضا ، موسی به طور درس عبادت بنما توبر پا ، عیسی نبی به زهد کن همت وراه را بنما ،  یا احمد محمود تو حق را که مقصود بود رخ بگشا .

پیاله یکی باشد این نیک دان           خدای تو واحد بود در جهان

هرآنکو بیاید به پیرش طریق           بود در حقیقت بما او رفیق

زکثرت گذر ای پسر در جهان           بوحدت بیا اندرین گلستان

یکی جام از دست مرشد بنوش        براه فنا نه قدم بی خروش

پیر گفتا از پیاله وز فرش  بهر آن سلاک در دور و ورش ، ایچنین فرموده پیرمحمود پاطلی  آنکه سلمان روزبه گفتندش پاکدلی ، از پیاله اولش قدرت بود بشنو از جان و دلت گر با دلی .

 ز دست قدرت حق گشت ظاهر                        کز او شد معرفت از آب طاهر  المُقَدَرات لله تعالی وتَقدس

ازکمال قدرت ابدان رجال                  یافت اندر نور بی چون احتمال

آن چه طورش بر نتابد ذره ای           قدرتش جان زد از قاروره ای

گشت مشکات وزجاجی جای نور        که همی درد ز نور آن قاف و طور

جسمشان مشکات دان دلشان زجاج    تافته بر عرش و افلاک این سراج

زین حکایت کرد آن ختم رسُل            از ملیک لا یزال و لم یزل

که نگنجیدم در افلاک و خلا               در عقول و نفوس با علا

در دل مومن بگنجیدم چو ضیف         بی ز چون و بی چگونه بی زکیف

دومینش از پیاله نور بود 

زنور مشعل سر الهی                      توانی دید در شب گاو و ماهی

الله نور السّموات والارض

نورغالب ایمن از نقص و غسق        در میان اصبعین  نور حق

حق فشاند آن نور را بر جانها           مقبلان بر داشته دامانها

و آن نثار نور را وا یافته                روی از غیر خدا بر تافته

هر که را دامان عشقی نا بده            ز آن نثار  نور بی بهره شده  

 جزوها را رویها سوی کل است       بلبلان را عشق با روی گل است

آن چه از دریا به دریا می رود         از همانجا کامد آن جا می رود

سومینش از پیاله عقل بود

نباشد عقل را زیب گلستان              تفاوت چیست پس انسان و حیوان

وماالحیوة الدنیا الا لَعب ولهو وللدار الاخرةخیر للذین یتقون افلا تعقلون

مرترا عقل است جزوی در نهان       کامل العقلی بجو اندر جهان

جزو تو از کل او کلی شود              عقل کل بر نفس چون غُلی شود

پس به تاویل این بود کانفاس پاک    چون بهار است و حیات برگ و تاک

+ نوشته شده در  91/06/22ساعت 1:20 قبل از ظهر  توسط محو علیشاه   |